29. prosinca 2011.

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja CENTAR PODGORE

Natječaj za izradu idejnog urbanističkog rješenja centra Podgore (prostorne cjeline A, B, C i D)

VRSTA NATJEČAJA
Natječaj je:
-    urbanistički,
-    državni,
-    javni,
-    otvoreni,
-    u jednom stupnju,
-    anonimni.

RASPISIVAČ

Jedinica lokalne samouprave
Općina PODGORA

Andrije Kačića Miošića 2
21327 Podgora
tel:     021 / 625-103, 021 / 626-299, 021 / 625-279
fax:     021 / 603-954
e-mail:     opcina.podgora2@st.t-com.hr
web:     www.podgora.hr

Načelnik Općine Podgora
Ante Miličić

tel:     021 / 603 951
mob:     099 / 235 08 85

PROVODITELJ

URBING, d.o.o.
Avenija V. Holjevca 20
10000 Zagreb

TAJNIK

Zvonimir Kufrin, dipl. ing. arh.
Ovlašteni arhitekt, ovl. br. A-80
URBING, d.o.o.
Avenija V. Holjevca 20
10000 Zagreb

 SVRHA I CILJ

Svrha natječaja je analiza i stvaranje adekvatnih stručno izrađenih idejnih urbanističkih rješenja centra Podgore s funkcionalnim shemama građevina po segmentima zadanim natječajnim programom. Rješenje će poslužit će kao analiza prostornih mogućnosti obuhvaćenog područja i kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije (Detaljni plan uređenja), odnosno kao materijal za animaciju potencijalnih investitora.

Natječajem su obuhvaćene četiri međusobno funkcionalno spojene prostorne cjeline:

A.    Lučki plato (Trg don Mihovila Pavlinovića)    - planira se gradnja trgovačko-ugostiteljskog centra,
B.    Obalni pojas (Branimirova obala)     - planira se uređenje svih javnih površina,
C.    Planirana višenamjenska poslovna zgrada     - planira se interpolacija na praznoj parceli uz obalu,
D.    Zona planirane luke nautičkog turizma    - traži se rješenje za uređenje luke za nautičke vezove.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt, član Hrvatske komore arhitekata.

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihov zamjenik, članovi tehničke komisije kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom natječaju.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.

DOKUMENTACIJA

Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje Natječajni program.

ROKOVI
•    Početak natječaja:    srijeda,     28. prosinca 2011. g
•    Rok za postavljanje pitanja:     srijeda,     15. veljače 2012. g
•    Rok za predaju natječajnog rada:     utorak,     20. ožujka 2012. g

Raspis natječaja javno se objavljuje u “Slobodnoj dalmaciji” i “Jutarnjem listu” u srijedu, 28. prosinca 2011. g.

Uvjeti natječaja bit će objavljeni na web stranici Općine Podgora (http://www.podgora.hr/opcina) gdje će biti  javno dostupni.

Početak natječaja je srijeda, 28. prosinca 2011. g.

Natječajni program može se podići ili naručiti od srijede, 28. prosinca 2011. g., radnim danom od 9.00-15.00 sati u Općini Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora, i to knjiga sa CD-om uz uplatu iznosa od 700,00 kn ili samo CD uz uplatu iznosa od 200,00 kn plativih u gotovini na blagajni Općine Podgora ili uplatom na žiro-račun Općine Podgora br. 2330003-1833900002 kod Splitske banke (svrha doznake: “Natječaj za centar Podgore - knjiga i CD” ili “Natječaj za centar Podgore - CD”). Natječajni program može se dobiti na uvid u Općini Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do srijede, 15. veljače 2012. g. Pitanja se dostavljaju na adresu Općine Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora, putem faksa na broj 021/ 603-954 ili putem e-maila: opcina.podgora2@st.t-com.hr, s naznakom “Natječaj Podgora - pitanje”).

Pisani odgovori bit će poslani do srijede, 22. veljače 2012. g. svima koji su podigli natječajne podloge, a bit će objavljeni i na web stranicama Općine Podgora.

Rok predaje natječajnih radova je utorak, 20. ožujka 2012. g. do 15.00 sati u Općini Podgora, Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora. Za radove koji se šalju poštom vrijedi datum i sat na žigu pošiljke (do 15.00 sati).

Svaki natjecatelj koji rad šalje poštom obvezan je o tome anonimnim telegramom ili faxom na broj 021/ 603-954 obavijestiti Općinu Podgora.  U telegramu ili faxu treba navesti broj pod kojim je pošiljka u pošti zaprimljena.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do petka, 20. travnja. 2012. godine. Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem e-maila, najkasnije sedam (7) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.

Rezultat natječaja se objavljuje u “Jutarnjem listu” u petak, 04. svibnja 2012. g. i na web stranici Općine Podgora (http://www.podgora.hr/opcina/).

Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se po završetku rada Ocjenjivačkog suda u Podgori. O datumu i lokaciji održavanja izložbe i razgovora biti će putem e-maila obaviješteni svi natjecatelji.

Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe, nakon kojeg roka raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.

NAGRADE

Ako do zadanog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju propozicijama natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti slijedeće nagrade u neto iznosu:

I. nagrada    40.000,00  kn,
II. nagrada    25.000,00  kn,
III. nagrada    15.000,00  kn,
dva otkupa po    9.000,00  kn.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud sastavljen od pet (5) članova:

Ocjenjivački sud:

1.     Goran Juričić, dipl. ing. arh., ovl. arh., predsjednik OS-a,
2.     Ante Miličić, dopredsjednik OS-a,
3.     Ljubomir Urlić, dipl. ing. arh., ovl .arh., član,
4.     Ivo Vodanović, dipl. ing. arh., član,
5.     Stjepan Vela, član.

Zamjenik člana OS-a:
-    Igor Sisarić

Tehnička komisija:
1.    Filip Šrajer, dipl. ing. arh.,
2.    Ivan Jovanovac, dipl. ing. arh.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema Natječajnom programu izrađuje idejno urbanističko rješenje s funkcionalnim shemama odgovarajućih građevina koje treba sadržati minimalno slijedeće priloge:

GRAFIČKI DIO
Detaljna namjena površina - pregledna situacija na katastarsko-topografskoj podlozi    MJ.    1:1.000
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i Uvjeti gradnje    MJ.    1:1.000
Detaljno urbanističko rješenje (situacija) s rješenjem uređenja zadanih građevnih čestica         MJ.     1:500
Rješenje svake pojedine cjeline - A, B, C i D:
•    Parterno uređenje s rješenjem prometa    MJ.     1:500
•    Funkcionalna sheme podzemnih etaža (ukoliko je predviđena)    MJ.     1:500
•    Funkcionalna sheme prizemlja    MJ.     1:500
•    Funkcionalna sheme karakteristične etaže    MJ.     1:500
•    Shematski prikaz presjeka pojedine zone    MJ.     1:500
•    Pogledi i pročelja novoplaniranih dijelova    MJ.     1:500

PROSTORNI PRIKAZI:
•    Vizualizacije svake pojedine zone odnosno građevine
•    Ostali prikazi o izboru

TEKSTUALNI DIO
•    Popis svih priloga natječajnog rada
•    Obrazloženje urbanističkog koncepta i njegova provjera kroz funkcionalne sheme građevina
•    Opis funkcionalnih specifičnosti
ISKAZ URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKIH POKAZATELJA GRADNJE (tabela):
•    izgrađenost građevne čestice,
•    ukupna GBP građevine nadzemnog dijela građevine i podzemnog dijela građevine,
•    visina građevine (broj etaža i visina izražena u metrima),
•    iskaz potrebnih i ostvarenih P/GM,
•    iskaz pokazatelja ostvarenog poslovnog prostora.

CD S NACRTIMA I TEKSTUALNIM OBRAZLOŽENJEM U PDF FORMATU        5 primjeraka

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
•    poštivanje elemenata natječajnog programa,
•    funkcionalne, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja u odnosu na zatečeni urbani kontekst,
•    cjelovitost funkcionalnih i oblikovnih elemenata rješenja,
•    provedivost predloženog rješenja,
•    racionalnost i ekonomičnost rješenja.

OPREMA NATJEČAJNOG RADA

Propisuje se format listova DIN A2 (420 x 584 mm), za sve grafičke priloge uz preporučenu upotrebu maksimalno šest (6) broja listova propisanog formata  koji su potrebni za razumijevanje rada.

Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu.

Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A3 u tri (3) primjerka, sa po maksimalno 15 kartica. Uz tekstualno obrazloženje treba uvezati i sve listove s nacrtima smanjenim na format A3.

•    Svi se prilozi dostavljaju anonimno, bez šifre, potpisa, oznake ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom. Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.

Natjecatelj je dužan predati tri (3) zapečaćene, neprozirne omotnice koje sadrže sljedeće podatke:

A)     Omotnica s natpisom “AUTOR”
-     Ime/imena autora
-     Adresa, e-mail i telefon autora
-     OIB autora
-     Izjava da li je autor kao fizička osoba obveznik PDV-a
-     Naziv tvrtke na koju se isplaćuje nagrada
-     Adresa, e-mail i telefon tvrtke na koju se isplaćuje nagrada
-     Odgovorna osoba u tvrtki za kontakt
-     OIB tvrtke
-     Broj žiro-računa tvrtke s naznakom imena banke
-     Raspodjela nagrada u postocima (dokument potpisan od svih autora i koautora pojedinog natječajnog rada)

B)     Omotnica s natpisom “ADRESA ZA OBAVIJESTI”
-     Adresa za dostavu obavijesti
-     Izjava kojom se pristaje ili ne pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.

C)     Omotnica s natpisom “OSOBA OVLAŠTENA ZA IZRADU DOKUMENTA PROSTORNOG UREĐENJA - Detaljni plan uređenja centra Podgore”

Uvjeti za nositelja izrade dokumentacije ovlaštenog za izradu dokumenta prostornog uređenja,  s kojim se potpisuje ugovor o izradu Detaljnog plana uređenja centra Podgore:

1.     Osnovni podaci o ponuditelju - pravnoj osobi ili ovlaštenom arhitektu - naziv,
2.     Sjedište,
3.     Odgovorna osoba,
4.    E-mail i telefon,
6.     OIB,
7.     Broj žiro-računa s naznakom imena banke,
8.     Suglasnost za upis u sudski registar za djelokrug rada ponuditelja od strane nadležnog ministarstva, koja ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana oglašavanja ovog Natječaja,
9.     Izvod iz sudskog registra za djelokrug rada ponuditelja koji ne smije biti stariji od šest mjeseci od dana oglašavanja ovog Natječaja,
10.     Rješenje o upisu u Imenik Hrvatske komore arhitekata za ovlaštenu osobu u tvrtki,
11.     Izjava o nekažnjavanju sukladno Zakonu o javnoj nabavi,
12.    Dokaz o izvršenju dospjelih poreznih obveza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana raspisa natječaja,
13.    Dokaz o financijskoj stabilnosti SOL 2.

Dokazi pod brojevima 8., 9. 10 ., 11., 12.  i 13. prilažu se sukladno Zakonu o javnoj nabavi  kao izvornik ili ovjerena preslika.

Omotnice A., odnosno B. otvara ocjenjivački sud po donošenju odluke o dodjeli nagrada a omotnicu C. samo prvonagrađenog rada otvara posebna  komisija raspisivača, formirana sukladno Zakonu o javnoj nabavi, također po završetku rada ocjenjivačkog suda i donošenju odluke o dodjeli prve nagrade.

ZAVRŠNE ODREDBE

Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 110/07., 125/08. i 90/11.) i Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Hrvatske komore arhitekata, kojeg su se svi sudionici dužni pridržavati. Registarski broj natječaja je 135-11-PO-U.

Predajom rada autori pristaju na Uvjete natječaja te na javno izlaganje i publiciranje rada. Natjecatelj je za sve vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim do objave rezultata natječaja. Grafičku dokumentaciju priloženu u Natječajnom programu natječaja natjecatelji smiju koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.

Iz ovog natječaja isključit će se radovi:
- predani poslije roka,
- koji ne sadrže sve tražene priloge,
- koji ne obrade sve zadane teme.

Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade ili otkupom natječajnog stječe vlasništvo nad tim primjercima nagrađenih i otkupljenih radova.

Raspisivač natječaja će natječajne radove koristiti za prikazivanje prostornih mogućnosti pojedine prostorne cjeline te za animaciju potencijalnog investitora.

Raspisivač natječaja će izradu daljnje urbanističke dokumentacije (Detaljni plan uređenja Centra Podgore)  koja je predmet natječaja, povjeriti autoru prvonagrađenog rada, odnosno osobi ovlaštenoj za izradu prostorno planske dokumentacije koju predloži autor prvonagrađenog rada (omotnica C.), a koja stječe pravo ugovaranja izrade dokumentacije pregovaračkim postupkom, sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Cijena projektne dokumentacije utvrdit će se pregovaračkim postupkom sukladno Zakonom o javnoj nabavi a u skladu s Pravilnikom o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata (NN 85/99).

Raspisivač natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem:
- objave rezultata u „Jutarnjem listu“,
- javne izložbe u Podgori,
- web stranice Općine Podgora.

Provoditelj natječaja ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbi natječajnih radova.

Predajom natječajnog rada natjecatelj prihvaća sve uvjete iz Uvjeta natječaja i Natječajnog programa. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom, a u slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su suda u Makarskoj.

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot