02. rujna 2014.

Natječaj za izradu idejnog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin–Centar kompetencije za obnovljive izvore energije

TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV) organizira i provodi arhitektonsko-urbanistički, javni, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, otvoreni


NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonsko - urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin-Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV- CKOIE).

vž

Registarski broj natječaja: 184-14-VŽ-AU
Oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: TPV II/1-2014


SVRHA I CILJ NATJEČAJA:

Svrha i cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka, kojim će se odrediti
i cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja.
Izgradnjom nove zgrade TPV - CKOIE namjerava se proširiti opseg djelovanja Tehnološkog parka Varaždin i uspostaviti tehnološko-poslovni centar
koji je konkurentan u ključnim sektorima ekonomije na međunarodnoj razini.
Smisao Tehnološkog parka Varaždin je osigurati okoliš u kojem tvrtke mogu provoditi istraživanja i razvoj samostalno ili u suradnji sa drugima
tvrtkama ili akademskom zajednicom kako bi razvile novi proizvod ili uslugu i dovele ih na razinu spremnu za izlazak na tržište.
INVESTITOR I RASPISIVAČ:
TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća,
Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin,
OIB: 18115028597,
telefon:042/500 050,
internetska adresa: http://www.tp-vz.hr/ ,
kojeg zastupa direktor, mr.sc. Andrija Petrović dipl.inf., tel: 042/500 050,
e-mail: andrija.petrovic@tp-vz.hr
ORGANIZATOR I PROVODITELJ:
Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin,
OIB: 97116871661,
internetska adresa: http://www.davz.hr/,
koje zastupa predsjednica Antonija Bogadi, dipl.ing.arh. tel: 098818174,
e-mail: davnatjecajtpvz@gmail.com

PRAVO SUDJELOVANJA:
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni
arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata. Mogućnost sudjelovanja stranih natjecatelja definirana je Općim uvjetima natječaja.
JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:
Natječaj će se provoditi na hrvatskom jeziku.
NATJEČAJNA PODLOGA:
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija:
OPĆI UVJETI NATJEČAJA
PROGRAM NATJEČAJA (tekstualni i grafički dio).

Natjecatelji mogu preuzeti natječajne podloge u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na e-mail adresi: davnatjecajtpvz@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista
će biti dostavljena natjecatelju poštom, uz plaćanje naknade poštanskih troškova
ROKOVI:
Početak natječaja: 1.09.2014. god.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 19.09.2014. god.
Rok za davanje odgovora na pitanja: 26.09.2014. god.
Rok, način i vrijeme predaje natječajnih radova: 3.11.2014. god. do 16 sati ukoliko se rad predaje osobno, a u slučaju slanja poštom, pošiljka
na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 16 sati.

Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća,
Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin. Na omotu pošiljke je potrebno obavezno navesti: „TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN - Arhitektonsko-urbanistički natječaj”
- NE OTVARATI.
OCJENJIVAČKI SUD, STRUČNI SAVJETNIK, TEHNIČKA KOMISIJA I TAJNICA:
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. Vedran Kogl, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik provoditelja
2. Mr.sc. Andrija Petrović, dipl.inf., predstavnik raspisivača
3. Darinka Brakus, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik provoditelja
4. Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predstavnik raspisivača
5. Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Zamjenik člana
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik provoditelja
Stručni savjetnik
Dr.sc. Kristijan Horvat, dip.ing.stroj.
Tehnička komisija
1. Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik raspisivača
2. Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Tajnica natječaja
1. Tanja Martinec, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
NAGRADE:
Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje
dodijeliti sljedeće nagrade u točnom iznosu i rasporedu kako slijedi:
Nagrade prema redoslijedu; broj nagrada; neto iznos
I. nagrada       1    80.000,00 kn
II. nagrada      1    65.000,00 kn
III. nagrada    1    55.000,00 kn
IV. nagrada    1   45.000,00 kn
V. nagrada     1    35.000,00 kn
UKUPNO       5    280.000,00 kn
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Pored formalnih kriterija usklađenosti rada s uvjetima raspisa natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju
radova Ocjenjivački sud će valorizirati slijedeće osnovne kriterije:
- Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
- Prostorna i oblikovna kvaliteta
- Racionalnost i ekonomičnost rješenja
- Održivost - energetski osviješten koncept na bazi „zelene tehnologije”
- Svi nagrađeni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.
UGOVARANJE DALJNJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
Omotnicu prvonagrađenog rada pod imenom „Osoba ovlaštena za projektiranje” otvaraju ovlaštene osobe Naručitelja/Raspisivača. Ukoliko uvjeti i
dokazi sposobnosti prvonagrađenog autora udovoljavaju traženima, Naručitelj/Raspisivač će pozvati prvonagrađenog autora odnosno „Osobu ovlaštenu
za projektiranje” na pregovarački postupak bez prethodne objave radi sklapanja ugovora o javnim uslugama. U slučaju da autor prvonagrađenog rada
ne udovoljava traženim uvjetima i dokazima sposobnosti Naručitelj/Raspisivač otvara omotnicu drugonagrađenog rada te provodi identičan postupak
provjere uvjeta i dokaza sposobnosti. Naručitelj/Raspisivač će provoditi provjeru uvjeta i dokaza sposobnosti sukladno formiranoj rang listi
Ocjenjivačkog suda, tako dugo dok autor odnosno „Osoba ovlaštena za projektiranje” ne udovolji traženim uvjetima i dokazima sposobnosti.
NAČIN I UVJETI UTVRĐIVANJA SPOSOBNOSTI NATJECATELJA/OSOBE OVLAŠTENE ZA PROJEKTIRANJE:
Utvrđivanje sposobnosti „osobe ovlaštene za projektiranje” koja se predlaže za sudjelovanje u pregovaračkom postupku sukladno Zakonu o javnoj
nabavi vršit će se kroz dokazivanje pravne i poslovne sposobnosti i dokazivanje o nepostojanju razloga za isključenje, što je detaljno definirano
u Općim uvjetima natječaja.

OSTALI NAVODI:
Sadržaj izjave o sudjelovanju natjecatelja detaljno je navedena pod točkom VIII. Općih uvjeta natječaja, točka A) OMOTNICA S NATPISOM „AUTOR”,
podtočka c).
Ostali uvjeti natječaja također su detaljno navedeni u Općim uvjetima natječaja.
Natječaj je objavljen u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/2013, 143/13, 13/14) i odredbama Pravilnika o natječajima s područja
arhitekture i urbanizma (NN 112/06), koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici dužni pridržavati.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

IZVOR: DAV

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot