08. listopada 2014.

Natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje stambeno-poslovnog bloka u Subotici

JP „Direkcija za izgradnju Grada Subotice” raspisalo je otvoreni, anonimni i jednostupanjski natječaj za idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u Subotici.

Cilj natječaja je da se dobije što kvalitetnije urbanističko-arhitektonsko rješenje koje će odgovoriti na tri osnovna aspekta urbanog razvoja: ekonomski, socijalni i ekološki. Pored ovoga, posebno će se vrednovati originalnost idejnog rješenja, tehničko-tehnološko rješenje i funkcionalnost, urbanističko-arhitektonsko rješenje, estetske vrijednosti i racionalnost predloženih rješenja.

subotica
foto:ds-lands.com

Zadatak natječaja je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja izgradnje i uređenja stambeno-poslovnog bloka u centru Subotice. Površina bloka je oko 3,90 ha, a nalazi se na području između ulica Maksima Gorkog, Matije Gupca, Petra Drapšina i Štrosmajerove. Natječajno rješenje treba dati odgovor na pitanje rekonstrukcije, odnosno nove izgradnje i uređenja predmetnog prostora vodeći računa o svim aspektima natječajnih uvjeta.

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pojedinci, grupe (autorski tim) i domaća pravna lica, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost. Sudionici natječaja mogu biti i strani državljani, ako ispunjavaju ostale uvjete za sudjelovanje na natječaju. Najmanje jedan od autora svakog rada treba imati visoku stručnu spremu iz područja arhitekture ili biti student master studija arhitektonskog fakulteta. Sudionik na natječaju ne može biti osoba neposredno angažirana na pripremi i provođenju Natječaja, biti u srodstvu ili neposredno surađivati sa istim, kao ni osoba zaposlena kod naručitelja.

ROKOVI

Krajnji rok za predaju radova je 24.11.2014, do 15h, bez obzira na način predaje radova. Rok za donošenje odluke naručitelja je 25 dana od dana otvaranja ponuda.

OCJENJIVAČKI SUD

Jožef Cipa, dipl inž. arh
Deže Ludaši, dipl inž. arh
Doc. dr Viktorija Aladžić, dipl inž. arh.
prof.dr Eva Vaništa Lazarević, dipl inž. arh.
Doc. dr Marija Maruna, dipl inž. arh.
mr Lazar Kuzmanov, dipl inž. arh.
mr Jasmin Šečić, dipl.grad.inž.
Branka Golijan, dipl.pravnik

Odluka žirija obavezuje naručitelja samo u dijelu isplate nagrada. Naručitelj nema obvezu angažiranja autora nagrađenih i otkupljenih radova za izradu planske i tehničke dokumentacije.

NAGRADE

1. nagrada - 418.300 RSD
2. nagrada - 215.000 RSD
3. nagrada - 100.000 RSD
Dva otkupa po 50.000 RSD

PODLOGE i INFO

Preuzimanje natječajne dokumentacije može se izvršiti sa Portala Uprave za javne nabavke i sa Internet stranice naručitelja Sudirekcija. Grafički prilozi zbog obuhvata će biti objavljeni na webu Naručitelja 15.09.2014. godine do 15h. Sve informacije u vezi s ovim natječajem mogu se dobiti preko telefona broj: 024/671-525 ili e-maila ingkomsu@ingkomora.rs , kontakt osoba Nada Vukmirica, Inženjerska komora Srbije-Regionalni centar Subotica.

IZVOR:
DAZ
superprostor.com

 

Komentari - 0

Upišite vaš komentar

bot