13. svibnja 2015.

NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA POJEDINAČNOG ZAHVATA P11 U SPLITU

ASICON d.o.o. u organizaciji i provedbi Društva arhitekata Splita raspisuje javni, otvoreni, opći, za realizaciju, u jednom dijelu anketni, u jednom stupnju, anonimni

N A T J E Č A J
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA POJEDINAČNOG ZAHVATA P11 U SPLITU
registracijski broj natječaja: 14-15/ST-UA/N

INVESTITOR I RASPISIVAČ
ASICON d.o.o., Zagrebačka 9, 21 000 Split, OIB 37755900711, kojeg zastupa direktor, Mario Bagić, dipl.ing.arh., tel. 091/3394334, e-mail: asicon@st.t-com.hr.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ
DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21 000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Marijana Bronzović, dipl.ing.arh., tel. 098/572064, e-mail: tajnistvo@d-a-s.hr.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA
Kroz projektni dio Natječaja koji je za realizaciju: dobivanje najboljeg idejnog urbanističko - arhitektonskog rješenja za izgradnju i uređenje trgovačkog centra i pratećih sadržaja te hotela zapadno od križanja Poljičke ceste i Velebitske ulice, koje će poslužiti kao podloga za dobivanje akata za izgradnju istih.
Kroz anketni dio Natječaja: definiranje prikladnih volumena i prostornih pokazatelja prihvatljivih za prostor istočno od križanja Poljičke ceste i Velebitske ulice, a koji će pri redefiniranju važećih planskih dokumenata poslužiti kao analiza i istraživanje mogućnosti prostornog uređenja predmetnog područja.

trstenik.jpg

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

IZRAĐIVAČ PROGRAMA
ASICON d.o.o., Mario Bagić, dipl.ing.arh., ovl.arh.

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE NA NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član autorskog tima ili autor natječajnog rada ovlašteni arhitekt upisan u Hrvatsku komoru arhitekata.

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, Tajnik natječaja, stručni savjetnici, sastavljač natječajnog elaborata, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne smiju sudjelovati u ovom Natječaju. U Natječaju ne smiju sudjelovati osobe koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju ili provedbi Natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda. Članovi Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici, zamjenici Ocjenjivačkog suda, uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici ne mogu sudjelovati na ovom Natječaju. Osobe koje su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom.

NAČIN DOSTAVE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natjecateljima se stavlja na raspolaganje slijedeća dokumentacija na CD rom mediju:
A/ Program Natječaja
B/ Geodetska podloga
C/ Opći uvjeti Natječaja

Natječajna dokumentacija može se preuzeti bez naknade (opći uvjeti i program natječaja). Natječajna podloga, pripremljena u digitalnom formatu, može se naručiti putem e-maila: tajnistvo@d-a-s.hr i bit će dostavljena natjecateljima elektroničkom poštom na e-mail koji su dužni navesti kao kontakt pri naručivanju podloge i koji će poslužiti kao kontakt adresa do završetka Natječaja.

ROKOVI
Početak Natječaja: 12. svibnja 2015. godine
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja: 29. svibnja 2015. godine
Rok za dostavu odgovora na pitanja: 03. lipnja 2015. godine
Predaja natječajnih radova: 10. srpnja 2015. godine od 17.00 do 20.00 sati, u prostorijama DAS-a, Starčevićeva 24c, Split

Za radove koji se šalju poštom vrijedi gore navedeni datum na žigu na pošiljci. Svaki natjecatelj koji rad šalje poštom obvezan je o tome anonimnim e-mailom obavijestiti DAS na e-maila adresu: tajnistvo@d-a-s.hr. U e-mailu treba navesti broj pod kojim je pošiljka u pošti zaprimljena. Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj” ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora natječajnog rada.

NAGRADE:
Ako do utvrđenog roka bude zaprimljeno najmanje deset radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Općim uvjetima Natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti nagrade u *brutto iznosu kako slijedi:
I nagrada 264.600,00 kn (cca 210.000,00 kn netto)
II nagrada 151.200,00 kn (cca 120.000,00 kn netto)
III nagrada 88.200,00 kn (cca 70.000,00 kn netto)
IV nagrada 63.000,00 kn (cca 50.000,00 kn netto)
V nagrada 37.800,00 kn (cca 30.000,00 kn netto)

*Bruto iznosi se odnose na autorske naknade, poreze i doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.

OCJENJIVAČKI SUD:
1. Mario Bagić, dipl.ing.arh., ovl.arh.- predsjednik OS
2. Dražen Pejković, dipl.ing.arh.
3. mr.sc. Nenad Mikulandra, dipl.ing.arh., ovl.arh.
4. dr.sc. Robert Plejić, dipl.ing.arh.
5. Damir Rako, dipl.ing.arh., ovl.arh.

Zamjenik člana:
Marijana Bronzović, dipl.ing.arh.
Stručni savjetnik Ocjenjivačkog suda:
Joško Burica, dipl.ing.građ.
Tehnička komisija:
Tanja Zahra, dipl.ing.arh.
Tajnica Natječaja:
Maja Rajčić, mag.ing.arh.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
za zone A i B:
1. Funkcionalnost u odnosu na širi i uži urbani kontekst
2. Estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja
3. Tehničko - tehnološko i prometno rješenje
4. Racionalnost i ekonomičnost rješenja
5. Održiva gradnja
6. Doprinos slici grada.
za zonu C:
1. Estetske, oblikovne i prostorne kvalitete predloženog rješenja
2. Fleksibilnost rješenja
3. Doprinos slici grada.

Natječaj je raspisan u skladu s „Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza” HKA kojeg su se svi sudionici obvezni pridržavati.

OPĆI UVJETI
PROGRAM NATJEČAJA

— p11_program-natjecaja.pdf (pdf)

— p11_opci-uvjeti.pdf (pdf)

 

Komentari - 3

Zoran

Ne radi vam mail server:
: can’t create user output file. Command output:
WARNING: Ignoring deprecated option ClamukoScannerCount at line 85 [4439]
warn: netset: cannot include 127.0.0.1/32 as it has already been included
procmail: Quota exceeded while writing
“/var/www/web53/user/d-a-s.hr_info/Maildir/tmp/1431674140.4417_0.r2d2″

Final-Recipient: rfc822; d-a-s.hr_info@nivas.hr
Original-Recipient: rfc822;info@d-a-s.hr
Action: failed
Status: 5.2.0
Diagnostic-Code: x-unix; WARNING: Ignoring deprecated option
ClamukoScannerCount at line 85 [4439] warn: netset: cannot include
127.0.0.1/32 as it has already been included procmail: Quota exceeded while
writing
“/var/www/web53/user/d-a-s.hr_info/Maildir/tmp/1431674140.4417_0.r2d2″

Danilo

Za pohvaliti je namjeru DAS-a da kreativno pristupa preispitivanju mogućnosti i potencijala pojedinih gradskih područja u suradnji sa investitorima.
Nažalost u ovom slučaju promašeno za cijeli balun. Zahvat iz važečeg GUP-a P11 je namjenjen za zaštitu i uređivanje sada neuređenih površina naselja Trstenik i Mertojak u neposrednom okružju izgrađenih stambenih naselja prema natječajnom urbanističkom projektu (Split 3) i najboljoj arhitekturi Radića koja bi se ovakovim Programom devastirala.
I ako bi ovako pogrešno sastavljeni Program natječaja suprotno GUP-u išao u daljnju realizaciju Natječaja njegova razina ne može biti provedbena za zona A i B već samo anketna, očekivano nesuvisla ili narodno “što se babi snilo…..”.

Zoran

Ovaj poziv sadrži i fotografiju obuhvata prema kojoj je vidljvo je kako je ambulanta unutar obuhvata buduće gradnje.

U programu natječaja i općim uvjetima nije ni jednom riječju navedeno radi li se o pogrešci pa je ambulanta slučajno uključena?

Molim lijepo, možete li mi napisati što će biti s ambulantom na Mertojaku?

Upišite vaš komentar

bot