X

Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Istraživačkog medicinskog centra Split (IMCS)

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

ISTRAŽIVAČKOG MEDICINSKOG CENTRA SPLIT (IMCS)

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja ev.br.  35.1.1/2022

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 120-22/ST-IAU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT, Spinčićeva 1, 21000 Split, OIB:51401063283; telefon: +(385) 021/556 833, e-mail: investicije@kbsplit.hr; www.kbsplit.hr; odgovorna osoba:  prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr.med., ravnatelj; osoba za kontakt: Klaudia Buljan, dipl.iur.,  021/556 883

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

 

OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA

 

Na natječaj koji je trajao od 09.02.2022. do 10.05.2022. pristiglo je 13 radova, od toga u propisanom roku prema točki 3.6 Dokumentacije za nadmetanje - Uvjeta natječaja, do 10.05.2022. do 16:00h 13 radova.

Ocjenjivački sud u sastavu: prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS, Nenad Kondža, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, Ivan Vulić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr. med.  predstavnik raspisivača i prof.dr.sc. Katarina Vukojević, dr.med. predstavnica raspisivača većinom glasova, na 4. sjednici održanoj 21. svibnja 2022., je donio sljedeće odluke:

 

1.    NAGRADA U NETO IZNOSU OD 195.534,00 kn - rad pod šifrom “4”
Autori:
Silvija Shaleva, mag.inž.arh.
Mirjana Lozanovska, mag.inž.arh.
Erik Jurišević, mag.inž.arh.
Irena Mažer Hranuelli, mag.inž.arh.

Suradnici:
Dimitar Milev, štud.arh
Tamara Djerkov, štud.arh
Emilija Aleksijoska, štud.arh

PLAKATI

 

2.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 122.208,00 kn - rad pod šifrom “12”
Autori:
Radionica arhitekture + Studio No638

Projektni tim:
Goran Rako
Josip Sabolić
Klara Nikšić
Maša Medoš

Suradnici:
Ivan Periša
Dubravka Zidić

PLAKATI

 

3.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 73.325,00 kn - rad pod šifrom “1”
Autori:
Lorenzo Degli Esposti
Neno Kezić
Sanja Žonja
Paolo Lazza
Elisa Cristiana Cattaneo

PLAKATI

 

4.   NAGRADA U NETO IZNOSU OD 58.660,00 kn - rad pod šifrom “10”
Autori:
BIRO 81000 d.o.o Podgorica / OFFICE O d.o.o. Dubrovnik
Ivan Jovičević
Dušan Đurović
Željko Sović

Suradnici:
Ksenija Gomilanović
Olivera Mirković
Denis Tahirović

PLAKATI

 

5.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 39.106,00 kn - rad pod šifrom “11”
Autori:
ARHITEKTONSKI BIRO ANTE KUZMANIĆ d.o.o.
Ante Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Ivan Jurić, mag.ing.arch.
Mirjana Radoš, mag.ing.arch.
Sara Markovina, mag.ing.arch.
Darinka Kuzmanić, dipl.ing.arh.
Marin Kaliterna, dipl.ing.arh.
Sanja Vondra, dipl.ing.arh.
Andrej Čikeš, dipl.ing. (FH)

Suradnici:
Mate Jurić, dipl.ing.arh.
Konstrukcija: Mate Stanišić
Energetika i održivost: doc.dr.sc Miro Bugarin
Zaštita od požara: Goran Šimić
3D: Marijan Katić

PLAKATI

 

6.    MJESTO     - rad pod šifrom “5”
Autori:
BIRO
Hrvoje Arbanas
Saša Košuta
Mario Kralj
Dora Lončarić
Martin Mertz
Vana Pavlić
Mario Peko
Luka Šen

ARGU
Marko Gusić

 

7.    MJESTO     - rad pod šifrom “2”
Autori:
Andrea Kemura
Nevenka Georgievska
Marija Dimitrievska Cilakova
Maja Dimitrievska
Milka Gochevska
Angela Kuzmanovska
Nikola Kungulovski
Zoran Petrovski

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE  OVDJE

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice hrvatske 15, 21000 Split, OIB: 83615500218, prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4094, e-mail: dario.gabric@gradst.hr

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednik ocjenjivačkog suda:
prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS  

Članovi ocjenjivačkog suda:
Nenad Kondža, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja  
Ivan Vulić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja  
prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr. med.  predstavnik raspisivača
prof.dr.sc. Katarina Vukojević, dr.med. predstavnica raspisivača

Zamjenik člana OS-a:
Samuel Martin, dipl. Arch. FH / SIA., predstavnik provoditelja

Tehnička komisija:
Aljoša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
Luka Petričević, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  

Tajnica natječaja:
Daša Gazde dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

 

Opći cilj natječaja:
- Dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.
- Izgradnja Istraživačkog medicinskog centra Split koja će proizaći iz analize prostornih mogućnosti i prostornih ograničenja predviđene lokacije, te tu istu lokaciju unaprijediti i uklopiti se u širi urbani kontekst uz respektiranje postojećeg prirodnog i krajobraznog ambijenta.
- Natječajnim rješenjem omogućiti održivu komunikaciju unutar šireg obuhvata.

Posebni ciljevi su slijedeći:

- Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole Istraživačkog medicinskog centra Split.

Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje, u dijelu ZA REALIZACIJU, poslužiti će kao podloga za izradu projektne dokumentacije za građenje građevine (u smislu čl. 3./19., Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Istraživački medicinski centar Split (IMCS).
 
IMCS treba istraživačima osigurati kvalitetan pristup istraživanjima, znanju, razmjeni znanstvenih informacija, stvaranju baze podataka i tehnoloških rješenja te osigurati prostor za različita događanja (kongresi, predavanja, seminari i sl.) na kojima će se odvijati razmjena i prijenos znanja.
IMCS kroz svoju arhitekturu treba odražavati namjenu koja se u njemu odvija, odnosno pružiti najbolje prostorne i infrastrukturne uvjete za istraživanja i inovacije u području bio-medicinskih znanosti.
Zgrada će biti vizualno i prostorno eksponirana, te sukladno tome treba biti reprezent suvremene arhitekture i odražavati vrijeme svog nastanka. Arhitektura zgrade IMCS-a treba biti rezultat sinteze, funkcije konstrukcije, oblika i zahtjeva za energetskom učinkovitošću nZEB te treba jasno iskazivati kreativni oblikovni doprinos autora u odgovoru na traženi prostorno-funkcionalni i organizacijski koncept.
Prostor predviđen za realizaciju IMCS-a smješten je u južnom u dijelu bolničkog kruga na lokaciji Križine, a unutar kojeg se trenutno nalazi maslinik bez postojeće gradnje.
Sukladno klasifikaciji planirane zgrade IMCS-a prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada pripada V. stupnju složenosti. Važeći prostorni plan za područje namjeravanog zahvata je Generalni urbanistički plan Splita, kojega možete preuzeti na slijedećoj poveznici
https://www.split.hr/ukljuci-se/prostorno-planska-dokumentacija/planovi-na-snazi/gup-splita, prema kojem je određena namjena prostora D3 - zdravstvena unutar konsolidiranog područja grada, te unutar urbanog pravila 2.6 "Zaštita i uređivanje pretežite dovršenih cjelovitih kompleksa jedne namjene".
Obuhvat zahvata, odnosno zemljište predviđeno za smještaj građevine IMCS-a i sadržaja koji su predmet ovog Projekta je južni dio k.č. 7942/1 u površini od cca 9.000 m2, prema prikazu u grafičkom prilogu.
Sjeverna granica obuhvata zahvata, kojim se ne formira nova građevna čestica već se izgradnja sukladno GUP-u planira kao dogradnja bolničkog kompleksa na postojećoj građevnoj odnosno katastarskoj čestici, je paralelna s južnom fasadom glavne zgrade bolnice Križine i postavljena na udaljenosti od cca. 15m od iste.
Istočna granica je postavljena kao pravac okomit na južnu fasadu glavne zgrade na udaljenosti od cca. 10m od zgrade Zaraznog odjela.
Zapadna granica se poklapa s granicom katastarske čestice 7942/1 prema zgradi Medicinskog fakulteta, a južna se granica također poklapa s granicom katastarske čestice 7942/1 odnosno u naravi je čini koridor Ulice Ivana pl. Zajca.
Glavni kolni prilaz prostoru planiranom za gradnju IMCS-a je predviđen s južne strane sa Zajčeve ulice, dok je sekundarni kolni pristup omogućen sa postojeće prometne površine unutar kruga bolnice (produžetak Šoltanske ulice).
Kroz izradu natječajnog zadatka potrebno je ispitati arhitektonske i građevinske alate koji će omogućiti učinkovitost resursa i dati odgovor na klimatske izazove kao i doprinijeti ispunjenju ciljeva koje RH mora ispuniti strateškim dokumentima na razini RH i EU.
Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu projektno-tehničke dokumentacije za građenje IMCS-a.

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

 

Za Ocjenjivački sud:

Daša Gazde, dipl.ing.arh. tajnica natječaja