Zakoni i pravilnici

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU

Zakon o hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu
47/98 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/0568.htm

Kodeks strukovne etike hrvatskih arhitekata i inženjera u graditeljstvu
40/99 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1999/0814.htm

Statut hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu (pročišćeni tekst)
147/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/2819.htm

PRAVILNIK O NATJEČAJIMA S PODRUČJA ARHITEKTURE I URBANIZMA

uha_pravilnik_natjecaji.pdf
uha_novipravilnik_prociscenitext.doc

OBVEZNI ODNOSI U GRADITELJSTVU

Zakon o obveznim odnosima
35/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0707.htm

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove graditeljstva
82/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1587.htm

GRADNJA GRAĐEVINA:

Zakon o gradnji
175/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2552.htm
100/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/1898.htm
76/07- http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2395.htm

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika
06/00 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/0068.htm

Pravilnik o kontroli projekata
89/00 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/1815.htm

Pravilnik o nostrifikaciji projekata
98/99 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1999/1638.htm
29/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0408.htm

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
108/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2091.htm

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
2/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0027.htm

Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije
1/98 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/0008.htm

Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika
2/00 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/0012.htm

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
2/00 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/0013.htm
89/00 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/1816.htm

Pravilinik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije
9/00 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/0098.htm

Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste
53/02 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/0998.htm

Pravilnik o jednostavnim građevinama za koje nije potrebna građevinska dozvola
138/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2424.htm
28/06 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/0659.htm

Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora građevinske inspekcije ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
1/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0004.htm

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda
1/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0007.htm

Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta
2/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0027.htm

Tehnički propis za betonske konstrukcije
101/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1960.htm

Tehnički propis za cement za betonske konstrukcije
64/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1219.htm

Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
79/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1560.htm

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
151/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/2947.htm

Tehnički propis za prozore i vrata
69/06 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/1661.htm

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja
89/06 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/2105.htm

PROSTORNO UREĐENJE

Zakon o prostornom uređenju
30/94 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/0520.htm
68/98 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/0816.htm
61/00 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/1339.htm
32/02 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/0700.htm
100/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/1897.htm
76/07 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2007/2395.htm

Uredba o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku
6/2000 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/0064.htm

Pravilnik o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
21/06 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/0523.htm

Pravilnik o dopuni pravilnika o davanju i oduzimanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
53/06 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2006/1274.htm

Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova
106/98 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1463.htm

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama
158/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2257.htm

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra
29/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0513.htm

Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova
101/98 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1402.htm

Pravilnik o određivanju zahvata u prosoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola
86/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/1647.htm
138/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2425.htm

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
33/01 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2001/0569.htm
60/01 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2001/0974.htm

Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih napogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora
29/83
36/85
42/86

UREDBA O UREĐENJU I ZAŠTITI ZAŠTIĆENOG OBALNOG PODRUČJA MORA

Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora
128/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2291.htm
Uputa Ministarstva Uredima državne uprave u županijama o postupanju u vezi Uredbe (pdf)
Uputa Ministarstva Zavodima za prostorno uređenje u županijama o postupanju u vezi Uredbe (pdf)

PROSTORNO UREĐENJE - MIŠLJENJA, PODZAKONSKI AKTI

Parcelacija građevinskog zemljišta - objašnjenje
Obavijest županijskim Zavodima za prostorno uređenje
Uredba o uređenju i zaštiti zaštičenog obalnog područja mora
Uputa Uredima državne uprave o provedbi dokumenata prostornog uređenja u zaštićenom obalnom području
Uputa Ministarstva Zavodima za prostorno uređenje u županijama o postupanju u vezi Uredbe

ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA I PRIRODE

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
69/99 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1999/1284.htm

ZAŠTITA OD POŽARA

Zakon o zaštiti od požara
58/93 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1993/1161.htm
33/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0641.htm

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima
108/95 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1995/1778.htm

Zakon o eksplozivnim tvarima
178/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/3089.htm

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
35/94 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/0627.htm
55/94 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/1009.htm

Pravilnik o građevinama za koje nije potrebno ishoditi posebne uvjete građenja glede zaštite od požara
35/94 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/0630.htm

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata
100/99 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1999/1665.htm

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara
62/94 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/1114.htm
32/97 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1997/0467.htm

ZAŠTITA NA RADU

Zakon o zaštiti na radu
59/96 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1996/1183.htm
94/96 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1996/1877.htm
114/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/1574.htm

Zakon o državnom inspektoratu
76/99 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1999/1360.htm

Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore
42/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0819.htm

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata
48/97 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1997/0704.htm

Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima
47/02 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/0956.htm

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Zakon o zaštiti okoliša
82/94 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1994/1390.htm
128/99 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1999/2027.htm

Zakon o zaštiti prirode
70/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/1370.htm

Zakon o zaštiti zraka
178/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/3082.htm

Zakon o zaštiti od buke
20/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0290.htm

Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
145/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2548.htm

Zakon o zaštiti od ionizirajućih zračenja
27/99 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1999/0546.htm

Pravilnik o procjeni utjecaja na okoliš
59/00 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/1324.htm
136/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2408.htm

POSTUPANJE S OTPADOM

Zakon o otpadu
178/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/3083.htm

Uredba o uvjetima za postupanje s opasnim otpadom
32/98 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/0384.htm

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom
123/97 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1997/1803.htm
112/01 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2001/1866.htm

DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji
109/01 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2001/1794.htm

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o društveno poticajnoj stanogradnji
82/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/1617.htm

Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz programa POS-a
106/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2064.htm

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Zakon o komunalnom gospodarstvu (pročišćeni tekst)
26/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/0379.htm

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu
82/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/1618.htm

Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu
110/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/2099.htm%C5%BD

Zakon o dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu
178/04 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2004/3084.htm

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
23/00 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2000/0413.htm

NORMIZACIJA

Zakon o normizaciji
163/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2342.htm

AKREDITACIJA,MJERITELJSTVO, OPĆA SIGURNOST I SUKLADNOST PROIZVODA

Zakon o akreditaciji
158/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2259.htm

Zakon o mjeriteljstvu
163/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2343.htm

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
158/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2260.htm

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti
158/03 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2003/2261.htm

OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI, ISPRAVE O OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI I OZNAČAVANJE GRAĐEVNIH PROIZVODA (SVI PRISTUPNICI)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o ocjenjivanju sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda
1/05 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2005/0007.htm

Pravilnik o izgledu i upotrebi potvrdbenog znaka
88/98 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/1205.htm
165/98 - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1998/2036.htm
08/99 - ispravak - http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/1999/0108.htm

bot