X

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centra akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom (CAM)

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centra akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom na lokaciji KBC SPLIT – Firule (CAM).

07.01.2023.

Pisani odgovori na dostavljena pitanja su na LINKU.

Pdf dokument i digitalni prilozi su dodani u natječajnu dokumentaciju na LINKU.

 

 

28.11.2022.

OBAVIJEST I. IZMJENA 1 DOKUMENTACIJE O NABAVI.

(izmjene su na LINKU)

 

Ranije:

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: ev.br.  32.1.3./2022

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 131-22/ST-IAU/NJN

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT, Spinčićeva 1, 21000 Split, OIB:51401063283; telefon: +(385) 021/556 833, e-mail: investicije@kbsplit.hr; www.kbsplit.hr; odgovorna osoba:  prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr.med., ravnatelj; osoba za kontakt: Klaudia Buljan, dipl.iur., +385 21 556 883; +385 91 1556 056

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh., tel. +(385) 95 901 5700, e-mail: info@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Vamed Standortentwicklung und Engineer ing GmbH, Sterngasse 5, 1230 Beč , Austrija, OIB: 65864690962, Damir Ivšić, dip.ing. arh.ovl.arh., A129, OIB: 25140120851, e-mail:verkauf@vamed.com

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centra akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom na lokaciji KBC SPLIT – Firule (CAM)

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centra akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom na lokaciji KBC SPLIT – Firule (CAM)

 

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA:

Opći ciljevi natječaja su:

 • Dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.
 • CAM kao dio bolničkog sklopa, treba medicinskim djelatnicima  osigurati funkcionalno i kvalitetno, radno optimalno, okruženje, omogućiti optimalno korištenje prostora u smislu zahtjeva za brojem personala. Zgrada mora omogućiti jednostavnu orijentaciju i povezanost sadržaja, što kraće komunikacijske putove. Pacijentima treba biti omogućen boravak i liječenje sukladno suvremenim dosezima medicine poglavito u smislu prostornih i higijenskih zahtjeva.
 • Natječajnim rješenjem omogućiti održivu komunikaciju unutar šireg obuhvata.

Posebni ciljevi su sljedeći:

 • Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole CAM-a.

Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje (ukoliko ispuni uvjete sukladno ZJN i uvjetima ovoga natječaja), u dijelu ZA REALIZACIJU, poslužit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole (u smislu čl. 125. i 128., Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Centar akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom na lokaciji KBC Split – Firule.

CAM kroz svoju arhitekturu treba odražavati namjenu koja se u njemu odvija, odnosno pružiti optimalne prostorne i infrastrukturne uvjete za preglede, dijagnostiku /ili liječenje pacijenata.

Zgrada će biti vizualno i prostorno eksponirana, te sukladno tome treba biti reprezent suvremene arhitekture i odražavati vrijeme svog nastanka. Arhitektura zgrade CAM-a treba biti rezultat sinteze funkcije, konstrukcije, oblika i zahtjeva za energetskom učinkovitošću nZEB te treba jasno iskazivati kreativni oblikovni doprinos autora u odgovoru na traženi prostorno-funkcionalni i organizacijski koncept.

Prostor predviđen za realizaciju CAM-a smješten je na dijelu kat.čest. 8204/1, 8204/23, dio 9912/1, dio 8204/19, dio 8204/22 KO Split, u površini od cca. 10.046 m2. bolničkog kruga na lokaciji Firule. Sukladno klasifikaciji planirane zgrade CAM-a prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada pripada V. stupnju složenosti.

PRAVO SUDJELOVANJA:

Stručnost Natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dip.ing.arh. ili mag.ing.arh. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture. Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta.

Natjecatelj može za izradu Natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima Natječajnog rada.

Natjecatelji mogu sudjelovati na natječaju samo ako ispunjavaju stručne i ostale uvjete koji su utvrđeni u natječajnom elaboratu i koji su objavljeni prilikom objave oglasa natječaja ili koji su propisani Zakonom o javnoj nabavi ako je natječaj u sustavu javne nabave.

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od Natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati Natječajni rad samostalno.

Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

 

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), na mrežnim stranicama provoditelja tj. Društva arhitekata Splita (DAS): (www.d-a-s.hr) i raspisivača KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT (www.kbsplit.hr)
Natječajni elaborat može se preuzeti na poveznici: LINK

ROKOVI NATJEČAJA

Početak Natječaja je 23. studenog 2022.  godine. Natjecatelji imaju pravo temeljem čl. 37. st. 6. Pravilnika dostaviti pitanja do 23. prosinca 2022. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu Provoditelja natjecaj.kbc@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) i na http://d-a-s.hr do 7. siječnja 2022. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 21. veljače 2023. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split, Starčevićeva 24C, Split, bez obzira na način dostave.  Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje i vratit će se neotvoreni pošiljatelju.

Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 20. ožujka 2023. godine. 

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

Članovi Ocjenjivačkog suda:
1.    prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja, predsjednik OS
2.    prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr. med.,  predstavnik Raspisivača
3.    izv.prof.dr.sc. Krešimir Dolić, dr. med, predstavnik Raspisivača
4.    Zdravko Janković,dipl. ing. arh., predstavnik Raspisivača
5.    Toma Plejić, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
6.    Darko Stresec, dipl. ing. arh., predstavnik Provoditelja
7.    Vasa Perović, DI Arch., MA(BIA), predstavnik Provoditelja

Zamjenici članova OS-a:
1.    Ivan Križić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
2.    prof. prim.dr. sc. Zdravko Perko, dr. med., predstavnik raspisivača

Tehnička komisija:
1.    Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
2.    Marko Lipovac, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  

Stručni savjetnici:
1.    doc.dr.sc.prim. Daniela Marasović Krstulović, dr.med.
2.    Ante Sunara, dipl.ing. građ.

Tajnica natječaja:
Daša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 30 dana od dana predaje natječaja te po završetku sjednice ocjenjivačkog suda i potpisivanja zapisnika isti dostaviti Raspisivaču na daljnje postupanje. Odluka Ocjenjivačkog suda obvezujuća je za Raspisivača.

NAGRADE

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 4.123.037,97 HRK bez PDV-a (547.221,18 eura bez PDV-a) tj. , te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

 • određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 670.000,00 HRK neto (88.924,28 eura neto),
 • određuje se vrijednost ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole u iznosu 3.453.037,97 HRK neto (458.296,89 eura neto).

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

    Broj nagrada    Neto KN    Bruto KN*    Neto euro    Bruto euro*
1. nagrada    1    268.000,00    375.300,70    35.569,71    49.810,96
2. nagrada    1    167.500,00    234.562,94    22.231,07    31.131,85
3. nagrada    1    100.500,00    140.737,76    13.338,64    18.679,11
4. nagrada    1      80.400,00    112.590,21    10.670,91    14.943,29
5. nagrada    1      53.600,00     75.060,14      7.113,94      9.962,19

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA:

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno ukoliko:

a/ su predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja, 

b/ ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja, 

c/ oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja, 

d/ nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati prema sljedećim kriterijima: 

 1. kvaliteta prostornog koncepta i odnosa prema užoj prostornoj situaciji
 2. kvaliteta rješenja u smislu zadovoljenja prostorno-funkcionalnih zahtjeva i međusobnog odnosa pojedinih prostorno- funkcionalnih cjelina
 3. racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu odnosa bruto – neto površina
 4. racionalnost i ekonomičnost projekta u smislu racionalnosti i ekonomičnosti svih segmenata konstrukcije i primijenjenih materijala
 5. oblikovna kvaliteta rješenja
 6. kvaliteta rješenja u smislu ekološke komponente projekta, energetske učinkovitosti i uporabe obnovljivih izvora energije

Natječaj se provodi u skladu s Dijelom III. Glavom IV. ,Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN, ostalim odredbama ZJN, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: „Pravilnik“) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN. 

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN. 

Planirana okvirna vrijednost investicije, temeljena na procjeni od oko 15.000 kn po m2 CAM-a (20.619,00 m2) i 100.000,00kn po 1PGM (procjena 210PGM), iznosi 330.276.000,00 kn.