X

ISPRAVAK 1 - Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centra akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom (CAM)

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

CENTRA AKUTNE MEDICINE S OBJEDINJENIM HITNIM BOLNIČKIM PRIJEMOM (CAM)

na lokaciji KBC SPLIT – Firule

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja ev.br.  32.1.4./2022

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 131-22/ST-IAU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT, Spinčićeva 1, 21000 Split, OIB:51401063283; telefon: +(385) 021/556 833, e-mail: investicije@kbsplit.hr; www.kbsplit.hr; odgovorna osoba:  prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr.med., ravnatelj; osoba za kontakt: Klaudia Buljan, dipl.iur.,  021/556 883

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

 

OBJAVLJUJU ISPRAVAK REZULTATA NATJEČAJA

 

Na natječaj koji je trajao od 23.11.2022. do 21.02.2023. pristiglo je 6 radova, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Dokumentacije za nadmetanje - Uvjeta natječaja, do 21.02.2023. do 16:00h 6 radova.

Ocjenjivački sud u sastavu:  prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja,predsjednik OS, prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr. med. predstavnik Raspisivača, Zdravko Janković, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača, Toma Plejić, dipl.ing.arh., predstvanik Provoditelja, Darko Stresec, dipl.ing. arh, predstavnik Provoditelja, Vasa Perović, DI Arch., MA(BIA), predstavnik Provoditelja te zamjenik člana ocjenjivačkog suda Ivan Križić, dipl ing.arh., predstavnik Provoditelja je jednoglasno, na 6. sjednici održanoj 22.ožujka 2022., donio sljedeće odluke:

 

1.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 35.569,71 EUR  (268.000,00 kn)

- rad pod šifrom “1"

Autori:
PROSTORNE TAKTIKE d.o.o.                
Antonia Vuletić                        
Luka Cvitan                            
Borna Penjak                            
Nemanja Šekularac                        

Suradnici:
Paul Lombardić, univ.bacc.ing.arch.                
Mia Jerčić, univ.bacc.ing.arch.                
Ružica Radičić, stud,arh.                    
Katarina Vuletić, mag.ing.arch

PLAKATI

 

 

2.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 22.231,07 EUR  (167.500,00 kn)

- rad pod šifrom “4"

Autori:
AG PLANUM d.o.o.                
Marko Cvjetko, dia                    
Miron Hržina                                
Ivica Keršić                                    
Dunja Sloković                        
Elena Tikvić                            

Suradnici:
ENG PROJEKT d.o.o. - ENERGETIKA

PLAKATI

 

 

3.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 13.338,64 EUR  (100.500,00 kn)

- rad pod šifrom “5"

Autor:
PORTICUS d.o.o. za projektiranje, Split                

Suradnici:
Arhitekti:     
Damir Rako, dipl.ing.arh.                                
Nikola Mihaljević, mag.ing.arch.                    
Sandro Žuljević, mag.ing.arch.    
Borna Radan, mag.ing.arch.
    
Vizualizacije:    
Ivo Kraljević

Studenti arh.:    
Stela Marinković
Slavko Rodin
Marjan Okuka    
Marko Antonio Markić

PLAKATI

 

4.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 10.670,91 EUR  (80.400,00 kn)

- rad pod šifrom “3"

Autori:
Nino Virag                    
Ivan Grubišić - Tasić

PLAKATI

 

5.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 7.113,94  EUR  (53.600,00 kn)

- rad pod šifrom “2"

Autori:
Marija Burmas, d.i.a.                        
Damir Mioč, d.i.a.                        
Ivo Lola Petrić, d.i.a.                        
Zvonimir Prlić, d.i.a.

PLAKATI

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE  OVDJE

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Vamed Standortentwicklung und Engineer ing GmbH, Sterngasse 5, 1230 Beč , Austrija, OIB: 65864690962, Damir Ivšić, dip.ing. arh.ovl.arh., broj ovlaštenja A129 OIB: 25140120851, e-mail: verkauf@vamed.com

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

Predsjednik OS:     
prof.art. Dario Gabrić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Članovi OS:    
prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr. med. predstavnik Raspisivača
izv.prof.dr.sc. Krešimir Dolić, dr.med,, predstavnik Raspisivača
Zdravko Janković, dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača
Toma Plejić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja
Darko Stresec, dipl.ing. arh, predstavnik Provoditelja
Vasa Perović, DI Arch., MA(BIA), predstavnik Provoditelja

Zamjenici čl. OS-a:    
Ivan Križić, dipl ing.arh., predstavnik Provoditelja
prof. prim.dr. sc. Zdravko Perko, dr. med., predstavnik Raspisivača

Stručni savjetnici:    
doc.dr.sc.prim. Daniela Marasović Krstulović, dr.med.
Ante Sunara, dipl.ing. građ.

Tehnička komisija:    
Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
Marko Lipovac, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnica natječaja:     
Daša Gazde dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

 

CILJEVI PROVEDBE NATJEČAJA  
Opći cilj:
- Dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.
- CAM kao dio bolničkog sklopa, treba medicinskim djelatnicima osigurati funkcionalno i kvalitetno, radno optimalno, okruženje, omogućiti optimalno korištenje prostora u smislu zahtjeva za brojem personala. Zgrada mora omogućiti jednostavnu orijentaciju i povezanost sadržaja, što kraće komunikacijske putove. Pacijentima treba biti omogućen boravak i liječenje sukladno suvremenim dosezima medicine poglavito u smislu prostornih i higijenskih zahtjeva.
- Natječajnim rješenjem omogućiti održivu komunikaciju unutar šireg obuhvata.

Posebni ciljevi su slijedeći:
- Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole CAM-a.
Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje (ukoliko ispuni uvjete sukladno ZJN i uvjetima ovog Natječaja), u dijelu ZA REALIZACIJU, poslužiti će kao podloga za izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole (u smislu čl. 125. i 128., Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,98/19) Centar akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom na lokaciji KBC Split – Firule.
CAM kroz svoju arhitekturu treba odražavati namjenu koja se u njemu odvija, odnosno pružiti optimalne prostorne i infrastrukturne uvjete za preglede, dijagnostiku /ili liječenje pacijenata.
Zgrada će biti vizualno i prostorno eksponirana, te sukladno tome treba biti reprezent suvremene arhitekture i odražavati vrijeme svog nastanka. Arhitektura zgrade CAM-a treba biti rezultat sinteze funkcije, konstrukcije, oblika i zahtjeva za energetskom učinkovitošću nZEB te treba jasno iskazivati kreativni oblikovni doprinos autora u odgovoru na traženi prostorno-funkcionalni i organizacijski koncept
Prostor predviđen za realizaciju Centra akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom smješten je u južnom u dijelu bolničkog kruga na lokaciji Firule, južno od glavne bolničke zgrade (kliničkog dijela) te zgrade između glavne bolničke zgrade (kliničkog dijela) i paviljona klinike za plućne bolesti. Predviđeno je da se garaža smjesti južno od glavne bolničke zgrade (kliničkog dijela), te da se sama zgrada CAM-a smjesti između glavne bolničke zgrade (kliničkog dijela) i paviljona klinike za plućne bolesti.

Sukladno klasifikaciji planirane zgrade CAM-a prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada pripada V. stupnju složenosti. Važeći prostorni plan za područje namjeravanog zahvata je Generalni urbanistički plan Splita, kojega možete preuzeti na slijedećoj poveznici https://www.split.hr/ukljuci-se/prostorno-planska-dokumentacija/planovi-na-snazi/gup-splita,
prema kojem je određena namjena prostora D3 - zdravstvena unutar konsolidiranog područja grada, te unutar urbanog pravila 2.6 "Zaštita i uređivanje pretežite dovršenih cjelovitih kompleksa jedne namjene".

Obuhvat zahvata, odnosno zemljište predviđeno za smještaj građevine Centra akutne medicine i sadržaja koji su predmet ovog Projekta obuhvaća dio kat.čest. 8204/1, 8204/23, dio 9912/1, dio 8204/19, dio 8204/22 KO Split u površini od cca 10.046 m2.


Sjeverna granica površine za građenje definirana je u istočnom dijelu koridorom centralne bolničke prometnice, a u zapadnom dijelu južnim pročeljem bolnice glavne zgrade. Zapadnu granicu predstavlja Spinčićeva ulica koja vodi prema moru. Južna granica obuhvata je granica posjeda KBC-SPLIT, prema koridoru Peričićeve ulice i novoizgrađenom hotelu Marvie. Istočna granica povučena duž zapadnog pročelja paviljona klinike za plućne bolesti.
Kolni prilazi su mogući s više strana, preko Peričićeve ulice na dva mjesta i direktno s centralne bolničke prometnice sa sjevera.

Kroz izradu natječajnog zadatka potrebno je ispitati arhitektonske i građevinske alate koji će omogućiti učinkovitost resursa i dati odgovor na klimatske izazove kao i doprinijeti ispunjenju ciljeva koje RH mora ispuniti strateškim dokumentima na razini RH i EU.
Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu Centra akutne medicine s objedinjenim hitnim bolničkim prijemom na lokaciji KBC SPLIT – Firule.

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

Za Ocjenjivački sud:

Daša Gazde, dipl.ing.arh. tajnica natječaja