X

Rezultati projektnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Pješačkog mosta na Foši u Trogiru

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I    N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonskog rješenja

PJEŠAČKOG MOSTA NA FOŠI U TROGIRU

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 08/22 MV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 119-22/TR-IA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II. br. 1, 21 220 Trogir, OIB:  84400309496, web-stranica: www.trogir.hr , e-mail: javna.nabava@trogir.hr, odgovorna osoba: Ante Bilić, dipl.ing.građ., Gradonačelnik Grada Trogira

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

 

OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA

 

Na natječaj koji je trajao od 08.02.2022. do 12.04.2022. pristiglo je 22 rada, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Uvjeta natječaja, do 12.04.2022. do 16:00h 22 rada.

Ocjenjivački sud u sastavu: Ivan Radeljak, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS, Ivan Jurić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, Nenad Ravnić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja, prof.dr.sc. Ivo Babić, predstavnik Raspisivača i Jasna Popović, dipl.pov.umj. i etn., predstavnica Raspisivača,  s većinom glasova (4 glasa za, 1 glas protiv) , na 8. sjednici održanoj 22. srpnja 2022., je donio sljedeće odluke:

1.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  37.500,00 kn - rad pod šifrom “08”

Autori:
PROSTORNE TAKTIKE d.o.o.
Luka Cvitan
Antonia Vuletić

Suradnici:
Marija Vuković
Anamarija Sućur

PLAKATI

 

2.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  22.500,00 kn - rad pod šifrom “02”

Autori:
Dario Šišak
Jelena Mance

Suradnici:
Gordan Matjačić
Andrea Stanić

PLAKATI

 

3.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD  15.000,00 kn - rad pod šifrom “19”

Autor:
Proarh d.o.o.
Davor Mateković

PLAKATI

 

4.    MJESTO     - rad pod šifrom “16”
Autori:
Igor Franić
Ivan Franić

 

5.    MJESTO     - rad pod šifrom “07”
Autori:
Branko Krčum
Tomislav Odrljin

Suradnici:
Antonio Martić

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE  OVDJE

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Dragan Žuvela dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A3919, Lovački put 9, Split, dragan.zuvela@gmail.com

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednik ocjenjivačkog suda:
Ivan Radeljak, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Članovi ocjenjivačkog suda:    
Ivan Jurić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Nenad Ravnić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Prof.dr.sc. Ivo Babić - predstavnik Raspisivača
Jasna Popović, dipl.pov.umj. i etn. - predstavnica Raspisivača

Zamjenik člana OS-a:
Tomislav Lovrić, mag.ing.aedif. - predstavnik Provoditelja,

Tehnička komisija:
Daša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
Luka Mužinić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Tajnik natječaja:
Nikša Bilić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Natječaj je iniciran od strane lokalne samouprave upravo jer je prepoznat prostorni potencijal, te utjecaj na vizure već postojećeg mosta, iznimno važnog urbanog krajobraza grada Trogira. Nažalost, postojeći most je postao funkcionalno i sigurnosno neadekvatan, ali biranje instrumenta javnog arhitektonskog natječaja je otvorio mogućnost za dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za novi most na njegovom mjestu. Most ovim činom postaje i društveno, a ne samo prostorno, relevantan dio urbane strukture, te će samo provođenje Natječaja i biranje kvalitetnog rješenja omogućiti još veće prihvaćanje istog među lokalnim stanovništvom, pa slijedno i turistima
Glavni cilj Natječaja je, osim da se most adekvatno uklopi u gradske vizure, i to da postane nešto više od utilitarne konstrukcije za prelaženje morskog kanala – da postane društveni punkt i(ili) mjesto (novog) gradskog identiteta. Također, vrlo je važno da sama konstruktivno-tehnička izvedba mosta bude dovoljno otporna na sve vanjske agense koji su produkti zadane lokacije.

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

  • postizanje skladnog odnosa građevine u odnosu na širi i uži urbani kontekst te urbane vizure
  • kreativnost i originalni arhitektonski doprinos oblikovanju
  • usklađenost s Konzervatorskim elaboratom i smjernicama
  • zadovoljavanje konstruktivno-tehničkih aspekata zadatka
  • primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske) i reverzibilnosti
  • adekvatnu ekonomičnost rješenja uz zadržavanje kvalitete
  • otpornost kreiranog rješenja prema vanjskim utjecajima i upotreba adekvatnih materijala u smislu izdržljivosti i kvalitetnog održavanja

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

 

Za Ocjenjivački sud:

Nikša Bilić, dipl.ing.arh. tajnik natječaja