X

ISPRAVAK 1 - Rezultati natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja Centra za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (SKZZ)

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti

N A T J E Č A J

za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja

CENTRA ZA SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (SKZZ)

na lokaciji KBC SPLIT – Firule

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja ev.br.  32.1.4./2022

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 132-22/ST-IAU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT, Spinčićeva 1, 21000 Split, OIB:51401063283; telefon: +(385) 021/556 833, e-mail: investicije@kbsplit.hr; www.kbsplit.hr; odgovorna osoba:  prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr.med., ravnatelj; osoba za kontakt: Klaudia Buljan, dipl.iur.,  021/556 883

i

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

 

OBJAVLJUJU ISPRAVAK REZULTATA NATJEČAJA

 

Na natječaj koji je trajao od 23.11.2022. do 21.02.2023. pristiglo je 8 radova, od toga u propisanom roku prema točki 3.4 Dokumentacije za nadmetanje - Uvjeta natječaja, do 21.02.2023. do 16:00h 8 radova.

Ocjenjivački sud u sastavu:  Saša Bradić, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja, predsjednik OS, prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr. med. predstavnik Raspisivača, izv.prof.dr.sc. Krešimir Dolić, dr.med,, predstavnik Raspisivača, Ines Krtalić Čengić, dipl.ing.arh., predstavnica Provoditelja, Zoran Boševski, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja, Dean Stubnja, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja te zamjenica člana OS-a Maša Medoš, mag.ing.arch., predstavnica Provoditelja,  jednoglasno, na 6. sjednici održanoj 22. ožujka 2022., je donio sljedeće odluke:

 

1.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 47.780,21 EUR  (360.000,00 kn)

- rad pod šifrom “3"

Autori:
ARHITEKTONSKI BIRO LUKA PETRIČEVIĆ d.o.o.
Luka Petričević, mag.ing.arch.
Tomislav Nejašmić, mag.ing.arch.
Ivan Radnić, mag.ing.arch.
Ana Kakić, mag.ing.arch.

PLAKATI

 

 

2. NAGRADA U NETO IZNOSU OD 29.862,63 EUR  (225.000,00 kn)

- rad pod šifrom “6”

Autori:
NEKOLIKO projektni tim
Hrvoje Arbanas
Mario Kralj
Dora Lončarić
Martin Mertz
Mario Peko
Luka Šen

ARGU projektni tim
Marko Gusić

Suradnica:
Maja Bencetić

PLAKATI

 

 

3.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 17.917,58 EUR  (135.000,00 kn)

- rad pod šifrom “8”

Autori:
Lea Pelivan
Toma Plejić

Suradnici:
Paula Dagmar Petrović
Matija Poštenik
Luka Bosnić
Domagoj Leko
Nikša Laušin

PLAKATI

 

 

4.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 14.334,06 EUR  (108.000,00 kn)

- rad pod šifrom “7”

Autori:
Anna Kocsis
Marin Binički

PLAKATI

 

5.  NAGRADA U NETO IZNOSU OD 9.556,04 EUR  (72.000,00 kn)

- rad pod šifrom “4”

Autori:
Ivan Mateja Arhitekti d.o.o.
Mateja Rešetić
Ivan Grubišić-Tasić
VELCON PROJEKT d.o.o.

Suradnica:
Anita Sophia Šiško

PLAKATI

 

6.MJESTO - rad pod šifrom “2”

 

Autori:
Hrvoja Grubišić
Marija Akulina Čović
Mislav Bauk

Suradnici:
Jurica Lukšić, zdr.lab.teh
Nevena Čović, dr.med, specijalist pedijatar
Antonio Martić, mag.ing.aedif.
Marin Jukić, mag.ing.aedif

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE  OVDJE

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Vamed Standortentwicklung und Engineer ing GmbH, Sterngasse 5, 1230 Beč , Austrija, OIB: 65864690962, Damir Ivšić, dip.ing. arh.ovl.arh., broj ovlaštenja A129 OIB: 25140120851, e-mail: verkauf@vamed.com

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od sedam (7) članova:

Predsjednik ocjenjivačkog suda:
Saša Bradić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS

Članovi ocjenjivačkog suda:
prof.prim.dr.sc. Julije Meštrović, dr. med.  predstavnik raspisivača
izv.prof.dr.sc. Krešimir Dolić, dr.med,, predstavnik raspisivača
Zdravko Janković,dipl. ing. arh., predstavnik raspisivača
Ines Krtalić Čengić, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
Zoran Boševski, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Dean Stubnja, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Zamjenice članova OS-a:
doc.dr.sc.prim. Daniela Marasović Krstulović, dr.med. predstavnica raspisivača
Maša Medoš, mag.ing.arch., predstavnica provoditelja

Tehnička komisija:
Aljoša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
Marko Lipovac, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  

Tajnica natječaja:
Daša Gazde dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

 

CILJEVI PROVEDBE NATJEČAJA

Opći cilj:
- Dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.
- SKZZ kao dio bolničkog sklopa, treba medicinskim djelatnicima osigurati funkcionalno i kvalitetno, radno optimalno, okruženje, omogućiti optimalno korištenje prostora u smislu zahtjeva za brojem personala. Zgrada mora omogućiti jednostavnu orijentaciju i povezanost sadržaja, što kraće komunikacijske putove. Pacijentima treba biti omogućen boravak i liječenje sukladno suvremenim dosezima medicine poglavito u smislu prostornih i higijenskih zahtjeva.
- Natječajnim rješenjem omogućiti održivu komunikaciju unutar šireg obuhvata.
Posebni ciljevi su slijedeći:
- Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog rješenja, koje će biti podloga za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole SKZZ-a.
Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje (ukoliko ispuni uvjete sukladno ZJN i uvjetima ovog Natječaja), u dijelu ZA REALIZACIJU, poslužiti će kao podloga za izradu projektne dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole (u smislu čl. 125. i 128., Zakona o prostornom uređenju NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Centra za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu na lokaciji KBC Split- Firule.
SKZZ kroz svoju arhitekturu treba odražavati namjenu koja se u njemu odvija, odnosno pružiti optimalne prostorne i infrastrukturne uvjete za liječenje pacijenata.
Zgrada će biti vizualno i prostorno eksponirana, te sukladno tome treba biti reprezent suvremene arhitekture i odražavati vrijeme svog nastanka. Arhitektura zgrade SKZZ-a treba biti rezultat sinteze funkcije, konstrukcije, oblika i zahtjeva za energetskom učinkovitošću nZEB te treba jasno iskazivati kreativni oblikovni doprinos autora u odgovoru na traženi prostorno-funkcionalni i organizacijski koncept
Prostor predviđen za realizaciju Centra za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu smješten je u sjeverozapadnom dijelu bolničkog kruga na lokaciji Firule, sjeverno od glavne bolničke zgrade (kliničkog dijela), odnosno sjeverno od centralno smještene zgrade s Laboratorijima i centralnom apotekom.

Sukladno klasifikaciji planirane zgrade SKZZ-a prema stupnju složenosti za poslove arhitektonskog projektiranja zgrada pripada V. stupnju složenosti. Važeći prostorni plan za područje namjeravanog zahvata je Generalni urbanistički plan Splita, kojega možete preuzeti na slijedećoj poveznici https://www.split.hr/ukljuci-se/prostorno-planska-dokumentacija/planovi-na-snazi/gup-splita,
prema kojem je određena namjena prostora D3 - zdravstvena unutar konsolidiranog područja grada, te unutar urbanog pravila 2.6 "Zaštita i uređivanje pretežite dovršenih cjelovitih kompleksa jedne namjene".

Obuhvat zahvata, odnosno zemljište predviđeno za smještaj građevine Centra za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i sadržaja koji su predmet ovog Projekta obuhvaća dio kat.čest. 8204/1 i 8204/2, 8204/3, 8204/4, 8204/5, 8204/7, 8204/8, 8204/9, 8204/10,8204/24, 8206, 13871/4 KO Split u površini od cca 18.231 m2, prema prikazu u grafičkom prilogu.

Sjeverna granica površine za građenje definirana granicom prema Poljičkoj ulici, u istočnom dijelu granicom koja je odmaknuta 6 m od pročelja zgrade patologije i radionica, u zapadnom dijelu granicom bolničke parcele prema Spinčićevoj ulici a u južnom dijelu prati pročelje zgrade s Laboratorijima odnosno pravac koridora centralne bolničke ulice.
Kolni prilazi su mogući s više strana. Preporuka je, kao glavni kolni pristup, koristiti pristup s istočne strane prometnicom koja prolazi između zgrade patologije i sklopa s radionicama i kotlovnicom.

Kroz izradu natječajnog zadatka potrebno je ispitati arhitektonske i građevinske alate koji će omogućiti učinkovitost resursa i dati odgovor na klimatske izazove kao i doprinijeti ispunjenju ciljeva koje RH mora ispuniti strateškim dokumentima na razini RH i EU.
Odabrano rješenje će poslužiti kao podloga za izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu Centra za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu na lokaciji KBC SPLIT – Firule.

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

 

Za Ocjenjivački sud:

Daša Gazde, dipl.ing.arh. tajnica natječaja