X

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

17.11.2023.

Pisani odgovori na dostavljena pitanja su na LINKU.

Dopunski dokumenti su dodani u natječajnu dokumentaciju također na navedenom linku.

 

RANIJE:

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: EMV 21/23


Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 142-23/PO-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Domovinskog rata 2, 21000 Split; OIB: 40781519492; telefon: +385 21 400-282; e-mail: matea.dorcic@dalmacija.hr; www.dalmacija.hr; odgovorna osoba: Blaženko Boban, župan; osoba za kontakt: Matea Dorčić

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh., tel. +(385) 95 901 5700, e-mail: info@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA
No.638 d.o.o., Vojnovićeva 21, Zagreb, OIB: 52465166500
Stručni tim:    Maša Medoš, mag.ing.arch., A4387
                      Klara Nikšić, mag.ing.arch., A4503

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I. stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Opći cilj natječaja je dobivanje najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja kojim će se sagledati uređenje prostora Sutikle, uskladiti današnje potrebe stanovnika Podgore i posjetitelja s povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak na otvorenom javnom prostoru plaže Sutikla.

Posebni ciljevi natječaja:

 • Uređenje javne gradske plaže – tematske plaže (plaža za vodene sportove i plaža prilagođena za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti)
 • Osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom
 • Formiranje prostora za okupljanje i druženje te odvijanje sportskih, zabavnih, kulturnih i drugih događanja
 • Parterno uređenje prostora u zoni obuhvata
 • Rješenje prostora za ugostiteljske sadržaje
 • Rješenje prostora za sportske sadržaje
 • Rješenje pješačkog prometa
 • Rješenje javne rasvjete (energetski učinkovite)
 • Krajobrazno uređenje s ciljem očuvanja i unapređenja zelenog karaktera i identiteta grada, smanjenja klimatskih promjena u urbanoj sredini
 • Osmišljavanje elemenata urbane opreme (univerzalni dizajn prilagođen osobama s invaliditetom s ciljem poticanja socijalne kohezije i inkluzije)

 

Rješenjem treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama.

Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, prvonagrađeno rješenje, uslužit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije.

Natječajno rješenje mora omogućiti faznu izvedbu.

Kriteriji za ocjenjivanje natječajnih radova

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova.

Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

 • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora u obuhvatu
 • postizanje skladnog odnosa nove gradnje u odnosu na širi i uži urbani kontekst
 • kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju
 • kvaliteta krajobraznog rješenja
 • usklađenost sa smjernicama programa
 • poboljšanje i kvalitetna rješenja priključenja građevina i predjela u obuhvatu na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu
 • primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske)

Raspisivač namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg su za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložili Natjecatelj/i, koji su autor/i jednog od pobjedničkih nagrađenih radova.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014), dalje u tekstu: Pravilnik, a temeljem parametara utvrđenih Prostornim planom uređenja Općine Podgora ("Glasnik" Općine Podgora, broj 4/07, 1/10, 7/11, 7/13, 7/14, 13/15, 8/16 (usklađenje sa ZPU), 6/17, 6/18 (pročišćeni tekst), 18/19 ).

PRAVO SUDJELOVANJA  

Stručnost Natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt, dip.ing.arh. ili mag.ing.arh. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni krajobrazni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti arhitekture. Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta / prebivališta.

Natjecatelj može za izradu Natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima Natječajnog rada.

Natjecatelji mogu sudjelovati na natječaju samo ako ispunjavaju stručne i ostale uvjete koji su utvrđeni u natječajnom elaboratu i koji su objavljeni prilikom objave oglasa natječaja ili koji su propisani Zakonom o javnoj nabavi ako je natječaj u sustavu javne nabave.

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od Natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati Natječajni rad samostalno.

Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba – ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.

 

Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i na www.d-a-s.hr, a obavijest o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.             

U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16 i 114/22, u daljnjem tekstu: ZJN 2016) poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: https://dalmacija.hr/ i na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja: www.d-a-s.hr.

Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici  - LINK

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 17.10.2023. godine (prema članku 34. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma NN 85/14).

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 07.11.2023. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.podgora@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na www.d-a-s.hr i www.dalmacija.hr do 17.11.2023. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 19.12.2023. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: NE OTVARAJ – za Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Sutikle u Podgori, ev.br. EMV 21/23), bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 30 dana od dana predaje natječajnih radova

RADNA TIJELA NATJEČAJA

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS:

1.     Matea Dorčić, dipl. iur., Pročelnica Upravnog odjela za turizam i pomorstvo, predstavnica raspisivača,
2.     Petra Radić, dipl.ing.arh., načelnica Podgore, predstavnica raspisivača, predsjednica OS
3.     Klara Nikšić, mag.ing.arch., ovlaštena arhitektica, predstavnica provoditelja  
4.     Berislav Lukšić, mag.ing.arch., predstavnik provoditelja  
5.     Ana Krstulović, mag.ing.arch., predstavnica provoditelja  

Zamjenik člana OS-a:
1.     Aljoša Gazde, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  

Tehnička komisija:
1.     Maša Medoš, mag.ing.arch., predstavnica provoditelja
2.     Nikša Bilić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  

Tajnik natječaja:
Marko Klarić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 27.141,81 eura neto odnosno cca 38.008,74 eura bruto (bez PDV-a).*
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada         Broj nagrada         Neto iznos          *Bruto iznos
1. nagrada            1                  10.856,73 eura     15.203,50 eura
2. nagrada            1                    6.785,45 eura     9.502,18 eura
3. nagrada            1                    4.071,27 eura     5.701,31 eura
4. nagrada            1                    3.257,02 eura     4.561,05 eura
5. nagrada            1                    2.171,35 eura     3.040,70 eura
        
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
    a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
    b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
    c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
    d/ Koji nisu u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

 

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

•    funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora u obuhvatu;
•    postizanje skladnog odnosa građevina koje se zadržavaju i moguće nove gradnje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
•    kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju
•    kvaliteta krajobraznog rješenja
•    usklađenost sa smjernicama Programa
•    poboljšanje i kvalitetna rješenja priključenja građevina i predjela u obuhvatu na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu
•    primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske)

 

Natječaj se provodi u skladu s Dijelom III. Glavom IV. ,Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: „Pravilnik“) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.  

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.  

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 141.830,17 eura bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
- nagradni fond u iznosu od 27.141,81 eura neto, odnosno 38.008,74 eura bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 7.938,98 eura neto, odnosno 11.821,43 eura bruto bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija za obuhvat (vanjske površina do 4500 m2 i zgrada ukupne bruto površine do 500 m2) određuje se u maksimalnom iznosu do 92.000,00 eura neto bez PDV-a odnosno 4% ukupne investicije

 za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom koju su za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ predložili Natjecatelji, koji su autori prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitih projekata potrebnih za uređenje prostora Sutikle i izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima. Obuhvaća izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu (idejni arhitektonski projekt obuhvata, idejni projekt konstrukcije, idejni projekt termotehničkih instalacija, idejni projekt elektroinstalacija, idejni projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže), glavnog projekta za građevinsku dozvolu (glavni projekt arhitekture, glavni projekt konstrukcije, projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, projekt zaštite od buke, glavni projekt termotehničkih instalacija, glavni projekt elektroinstalacija, glavni projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže, glavni projekt dizala / podiznih platformi, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu, projekt krajobrazne arhitekture, projekt navodnjavanja, projekt kuhinje) te izvedbenog projekta (izvedbeni projekt arhitekture (sheme, detalji,urbana oprema, izvedbeni nacrti), izvedbeni projekt konstrukcije (planovi oplate i armature, detalji čeličnih / drvenih konstrukcija), dizajn signalizacijskog sustava i grafike u prostoru, izvedbeni projekt termotehničkih instalacija, izvedbeni projekt elektroinstalacija, izvedbeni projekt vodovoda, odvodnje, troškovnici svih projektiranih radova) te projektantski nadzor. Prvonagrađeno rješenje će biti potrebno prilagoditi rezultatima ispitivanja i elaboratima koji nisu još izrađeni, a mogu utjecati na neke značajke rješenja.                    

Projektno-tehničkom dokumentacijom nije obuhvaćena izrada geodetsko-hidrografskog snimka postojećeg stanja, izrada elaborata vjetrovalne klime za postojeće stanje izgrađenosti, idejni, glavni i izvedbeni projekti podvodnih građevina s troškovnicima, izrada elaborata vjetrovalne klime za projektirano stanje plaže, izrada geodetskog elaborata, izrada geotehničkog elaborata, izrada elaborata ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, revizije projekata.

Planirana okvirna vrijednost iznosi: za uređenje vanjskih površina (plaža, sport, hortikultura, otvoreni bazen i sl.) 1.300.000,00 eura (bez PDV-a), a za izgradnju objekta 1.000.000,00 eura (bez PDV-a).

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.