X

Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru

GRAD TROGIR raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi javni, opći, dijelom za realizaciju, prvog stupnja složenosti, u jednom stupnju Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru.

30.11.2023.

Pisani odgovori na dostavljena pitanja su na LINKU.

Dopunski dokumenti su dodani u natječajnu dokumentaciju, također na navedenom linku.

 

RANIJE

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 03/23 VV


Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 145-23/ST-UA/NJN

RASPISIVAČ natječaja je GRAD TROGIR, Trg Ivana Pavla II. br. 1, 21 220 Trogir, OIB:84400309496, web-stranica:  www.trogir.hr , e-mail: javna.nabava@trogir.hr, odgovorna osoba: Ante Bilić, dipl.ing.građ., Gradonačelnik Grada Trogira

 

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB: 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh., web stranica: www.d-a-s.hr., e-mail:   natjecaj.trogir@gmail.com,

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je dr.sc. DUJMO ŽIŽIĆ, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A3471, e-mail:  dujmo.zizic@yahoo.com

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, dijelom za realizaciju, prvog stupnja složenosti, u jednom stupnju, anonimni za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru, odnosno integralno urbanističko rješenje cijeloga obuhvata, te najbolje arhitektonsko rješenje za ZONU „A“ - Gradski park Soline s ugostiteljskim objektom, ZONU „D“ - Tržnicu i ZONU „E“ - Dužobalnu šetnicu i prometnice.

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Svrha predmetnog natječaja je da se kroz instrument javnog natječaja, kao najkvalitetnije platforme za filtriranje arhitektonske izvrsnosti, dobije najbolje rješenje koje treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života grada.

Osnovni cilj urbanističko - arhitektonskog natječaja je dobiti najbolje integralno urbanističko rješenje cijeloga obuhvata te najbolje arhitektonsko rješenje za ZONU „A“ – Gradski park Soline s ugostiteljskim objektom, ZONU „D“ - Tržnicu i ZONU „E“ – Dužobalnu šetnicu i prometnice. Tri navedene zone su predviđene za realizaciju, te će se za njih u daljnjim fazama ugovoriti izrada projektno-tehničke dokumentacije. Urbanistička rješenja za preostali dio obuhvata natječaja – za ZONU „B“ – Garažni objekt i ZONU „C“ – Hotel, će služiti za detaljnije definiranje urbanih pravila.

Posebni ciljevi urbanističko - arhitektonskog natječaja su definirani kao slijedeći:

 • optimalno iskorištenje pojedinih zona, odnosno obuhvata u cjelini;
 • funkcionalna i slojevita urbanistička artikulacija zadanih zona i kreiranje efikasnih funkcionalnih veza
 • uspostava kvalitetnog odnosa povijesne gradske jezgre Trogira, postojećih okolnih građevina i nove planirane gradnje
 • kvalitetna   oblikovna   i   funkcionalna   artikulacija   pojedinih   građevina   te   javnih   površina   u   skladu   s konzervatorskom i krajobraznom podlogom
 • kvalitetno  prometno  povezivanje  s  gradskim  prometnim  sustavom,  zadovoljenje  parkirališnih  potreba,  te priključenje građevina na sustave komunalne infrastrukture
 • integralno sagledavanje scenarija korištenja zadanih prostora/zona, posebno u kontekstu nove urbanističko- arhitektonske artikulacije i revitalizacije prostora
 • u svrhu racionalne upotrebe i uštede energije moguće je predvidjeti korištenje alternativnih izvora energije te kontinuirano primjenjivati načela održivosti

Za predmetno područje na snazi je Prostorni plan uređenja grada Trogira kojim se utvrđuje temeljna organizacija prostora, zaštita prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjena površina s prijedlogom uvjeta i mjere njihova uređenja. Plan je definirao područje obuhvata urbanističko – arhitektonskog natječaja na predjelu Soline. Dio obuhvata definiranog Planom zapadno od Maloga mosta je obuhvat ovoga urbanističko – arhitektonskog natječaja. Uvjet za ishođenje akata za provedbu Plana unutar obuhvata je provedba ovoga urbanističko – arhitektonskog natječaja.

 

Raspisivač Natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s Ponuditeljem kojeg je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predložio Natjecatelj, koji je autor prvonagrađenog rada.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika, a temeljem parametara utvrđenih Prostornim planom uređenja Grada Trogira (Službeni glasnik Grada Trogira 03/0, 07/08, 09/09, 11/09, 08/10, 05/13, 04/14 , 13/20 i 28/21).

 

PRAVO SUDJELOVANJA  

Sposobnost Natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, krajobrazni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Dozvoljeno je sudjelovanje ovlaštenih arhitekata iz drugih zemalja. Autori koji nisu državljani Republike Hrvatske mogu sudjelovati na natječaju poštujući odredbe Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), glava VIII. Članci 59.-75.

Natjecatelj može za izradu Natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima Natječajnog rada.

Svaki od Natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom Natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od Natječajnih radova ovog Natječaja kao suradnici ne mogu predati Natječajni rad samostalno.

Na Natječaju kao Natjecatelji ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, u slučaju da je Provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, stručni savjetnik, tajnik Natječaja, članovi Tehničke komisije, izrađivač Natječajnog zadatka, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost Natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

 

OGLAŠAVANJE NATJEČAJA

Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i na www.d-a-s.hr, a obavijest o raspisu i rezultatima Natječaja Provoditelj dostavlja i udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.

U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN) poziv na Natječaj i obavijest o rezultatima Natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u Natječaju, na način da se Poziv na Natječaj, uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača:  www.trogir.hr i na mrežnim stranicama Provoditelja: www.d-a-s.hr.

 

Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici  - LINK

 

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 31.10.2023.godine.

Natjecatelji   imaju  pravo   dostaviti   pitanja   do  17.11.2023.   godine.   Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu Provoditelja natjecaj.trogir@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na www.d-a-s.hr i www.trogir.hr do 30.11.2023. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 10.01.2024. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: „NE OTVARAJ – za Projektni natječaj za izradu idejnog urbanističko–arhitektonskog rješenja uređenja kulturno-povijesne cjeline Solina i Travarice u Trogiru – Ev.br.03/23 VV“, bez obzira na način dostave.

RADNA TIJELA NATJEČAJA

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

1.    Vedran Duplančić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, predsjednik OS
2.    Ante Bilić, dipl.ing.građ., (gradonačelnik), predstavnik raspisivača
3.    Filip Vidović, mag.ing.arch., predstavnik provoditelja
4.    dr.sc. Dujmo Žižić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
5.    Jasna Popović, dipl.pov. umjetnosti i etnologinja (pročelnica konzervatorskog odjela u Trogiru), predstavnik raspisivača


Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
1.    Luka Cvitan, mag.ing.arch., predstavnik provoditelja


Stručni savjetnik:
1.    Vesna Hrga Martić, mag ing.prosp.arch., predstavnik raspisivača


Tehnička komisija:
1.    Daša Gazde, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja
2.    Maja Milutin, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja


Tajnik natječaja:
1.    Dragan Žuvela, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja

 

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 30 dana od dana predaje Natječajnih radova, odnosno do 09.02.2024. godine.

Obavijest o rezultatima natječaja, uz presliku Zapisnika, bit će dostavljena svim Natjecateljima putem e-maila, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda. Provoditelj će svakog nagrađenog autora obavijestiti o njegovom uspjehu na Natječaju i visini dodijeljene mu nagrade.

Obavijest o rezultatima Natječaja bit će objavljena na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (https://eojn.nn.hr) , u dnevnom tisku, te na web stranicama Provoditelja - Društva arhitekata Split www.d-a-s.hr, Raspisivača – Grada Trogira www.trogir.hr, kao i Hrvatske komore arhitekata www.arhitekti-hka.hr, najkasnije u roku od (8) osam dana od dana završetka rada Ocjenjivačkog suda.

 

NAGRADE

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda i vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluge izrade projektno – tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 438.233,00 Euro neto (bez PDV-a), pri čemu procijenjena vrijednost projektno- tehničke dokumentacije iznosi 376.900,00 Euro (bez PDV-se), dok se nagradni fond određuje u ukupnom iznosu od 61.333,00 Euro neto (bez PDV-a).

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim dokumentacijom za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade u neto iznosu kako dalje slijedi:

Nagrada         Broj nagrada         Neto iznos         
1. nagrada            1                  24.533,20 Euro   
2. nagrada            1                  15.333,25 Euro   
3. nagrada            1                    9.199,95 Euro    
4. nagrada            1                    7.359,96 Euro   
5. nagrada            1                    4.906,64 Euro   
        
Nagrade će, u skladu s uvjetima Natječaja, Natjecateljima isplatiti Raspisivač, sukladno zakonskim propisima, a temeljem Ugovora o autorskom djelu ili temeljem ispostavljenog računa. Raspisivač će temeljem Ugovora o autorskom djelu obračunati i platiti sve pripadajuće poreze, doprinose, prirez i druga davanja na bruto honorar, sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Ukoliko je Natjecatelj obveznik plaćanja PDV-a, nagrada se isplaćuje temeljem ispostavljenog računa sukladno zakonskim propisima, a Raspisivač će na neto iznos obračunati i izvršiti uplatu pripadajućeg PDV-a bez poreza, doprinosa, prireza i drugih davanja na autorska djela.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom – Natječajnim zadatkom i Uvjetima Natječaja odnosno:

  1. ukoliko su predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,
  2. koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja,
  3. čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja,
  4. koji nisu u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom, Natječajnim zadatkom i ostalim uvjetima Natječaja.

Zadatak  je  da  Natjecatelji  predlože  optimalno  urbanističko-arhitektonsko  rješenje  u  pogledu  funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja građevina vodeći računa o okolnoj izgradnji i širem urbanom kontekstu.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će posebno valorizirati:

 • zadovoljenje prostornog plana;
 • kvalitetno prostorno-oblikovno rješenje u odnosu na urbani kontekst;
 • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
 • prepoznatljivost arhitektonskog koncepta;
 • estetsku i oblikovnu kakvoću rješenja;
 • kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju cjelokupnog obuhvata;
 • usklađenost s konzervatorskom i krajobraznom podlogom;
 • ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju;
 • kakvoća rješenja priključenja na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu.

Omjer vrednovanja rješenja unutar isključivo urbanističkog dijela obuhvata i dijela predviđenog za realizaciju iznosi 20 / 80 (zone „B“ i „C“ / zone „A“, „D“ i „E“).

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 376.900,00 Eura (bez PDV-a). Raspisivač natječaja će nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom koju je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s „Osoba ovlaštena za projektiranje“ predložio Natjecatelj koji je autor prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN i Uvjetima Natječaja, pod uvjetom da ne postoje osnove za isključenje iz članka 251. i 252. ZJN, da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i Uvjetima natječaja, da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra Ponuditeljem, sklopiti ugovor za izradu projektno-tehničke dokumentacije.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća faznu izradu (3 faze) cjelovitih projekta (uređenje zone Gradski park Soline s ugostiteljskim objektom, uređenje i izgradnja zone Tržnice, te uređenje zone Dužobalna šetnica i prometnice), a sve sukladno pozitivnim propisima.

Usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije obuhvaća izradu cjelovitih projekata potrebnih za uređenje i izgradnju provedbenog dijela Natječaja, te izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima. Usluga obuhvaća, zavisno o fazama, izradu idejnog projekta za lokacijsku dozvolu (idejni arhitektonski projekt obuhvata, idejni projekt konstrukcije, idejni projekt termotehničkih instalacija, idejni projekt elektroinstalacija, idejni projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže), izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole (glavni projekt arhitekture, glavni projekt konstrukcije, projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite, projekt zaštite od buke, glavni projekt termotehničkih instalacija, glavni projekt elektroinstalacija, glavni projekt vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže, glavni projekt dizala / podiznih platformi, elaborat zaštite od požara, elaborat zaštite na radu, projekt krajobrazne arhitekture, projekt navodnjavanja, projekt kuhinje), izvedbenog projekta (izvedbeni projekt arhitekture - sheme, detalji, urbana oprema, izvedbeni nacrti, izvedbeni projekt konstrukcije - planovi oplate i armature, detalji čeličnih / drvenih konstrukcija, dizajn signalizacijskog sustava i grafike u prostoru, izvedbeni projekt termotehničkih instalacija, izvedbeni projekt elektroinstalacija, izvedbeni projekt vodovoda, odvodnje), te troškovnike svih projektiranih radova i projektantskog nadzora.

Planirana okvirna vrijednost investicije predviđene ovim Natječajem za realizaciju, iznosi za fazu uređenja zone Gradskog parka Soline s ugostiteljskim objektom 2.445.000,00 Euro, fazu uređenja i izgradnje zone Tržnice 1.972.400,00 Euro, te fazu uređenja zone Dužobalne šetnice i prometnice 1.400.000,00 Euro, odnosno sveobuhvatna okvirna vrijednost sve 3 faze cjelokupne investicije iznosi 5.817.400,00 Euro (bez PDV-a).

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.