X

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere u Makarskoj

GRAD MAKARSKA raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, I stupnja složenosti Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere u Makarskoj

01.06.2022.

Pisani odgovori na dostavljena pitanja su na LINKU.

Pdf dokument je dodan u natječajnu dokumnetaciju.

 

 

Ranije:

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: E-PN 02/22


Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 123-22/MA-AU/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD MAKARSKA, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska; OIB: 53515145212; telefon: +385 21 608 407; e-mail: grad@makarska.hr; www.makarska.hr; odgovorna osoba: Zoran Paunović, gradonačelnik; osoba za kontakt:Mira Roso

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, koje zastupa Predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh., tel. +(385) 95 901 5700, e-mail: info@d-a-s.hr, web stranica: www.d-a-s.hr.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA
No.638 d.o.o., Vojnovićeva 21, Zagreb, OIB: 52465166500
Stručni tim:    Maša Medoš, mag.ing.arch., A4387
                         Klara Nikšić, mag.ing.arch., A4503

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, anketni i za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere u Makarskoj

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja uređenja Peškere u Makarskoj

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA
Cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja kojim će se sagledati cjelovito uređenje prostora Peškere, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene potrebe građana i turista s povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom i krajolikom te omogućiti funkcionalan, kvalitetan i sadržajno kreativan boravak građana i gostiju na otvorenom javnom gradskom prostoru.
Drugi opći cilj je sagledavanje prostornih mogućnosti u povezivanju Peškere, poluotoka Sveti
Petar i rive kao specifični akcent na lokaciju i povezivanje povijesne jezgre s glavnom gradskom plažom i dijelom grada sa smještajnim kapacitetima.

Ciljevi natječaja:
•    Gradski prostor za okupljanje te odvijanje kulturnih i drugih događanja s ciljem uspostavljanja umreženog sustava otvorenih površina, jačanja uloge povezivanja područja plaže s centrom grada
•    Parterno uređenje čitavog prostora u zoni obuhvata
•    Rješenje prostora za ugostiteljske i komercijalne sadržaje
•    Rješenje i uređenje ugostiteljskih terasa
•    Rješenje sportsko - rekreacijskih sadržaja s ciljem ustupanja prostora pješacima, biciklistima i ostalim rekreativcima
•    Osmišljavanje prostora za umjetničke instalacije i skulpture (multifunkcionalnost,
slobodno vrijeme, kultura, baština)
•    Rješenje prometa za hitne intervencije i dostavu
•    Rješenje prometa u mirovanju
•    Rješenje javne rasvjete (energetski učinkovite)
•    Hortikulturno uređenje s ciljem očuvanja i unapređenja zelenog karaktera i identiteta grada, smanjenja klimatskih promjena u urbanoj sredini
•    Analiza i osmišljavanje elemenata urbane opreme (univerzalni dizajn prilagođen osobama s invaliditetom s ciljem poticanja socijalne kohezije i inkluzije)

Rješenjem treba poštivati i valorizirati kulturno-povijesne vrijednosti prostora i uskladiti ih sa sadašnjim i budućim potrebama urbanog života grada.
Radi ispitivanja optimalnih mogućnosti iskorištenja predmetne lokacije, a u skladu s odredbama, Prvonagrađeno rješenje, u dijelu za realizaciju, služit će kao podloga za izradu projektne dokumentacije.
Daljnje aktivnosti na oblikovanju prostora Peškere trebale bi biti usmjerene na prepoznavanje
potencijala za jačanje održivog urbanog razvoja, u skladu sa zakonskim okvirom i temeljnim razvojnim preporukama Europske unije, Republike Hrvatske.

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014), a temeljem parametara utvrđenih Prostornim planom uređenja Grada Makarske ("Službeni glasnik Grada Makarske", broj 8/06, 16/07 (ispravak granice), 17/08, 19/09, 3/16, 9/20).

PRAVO SUDJELOVANJA  
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.
Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

 

Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u dnevnom tisku i na www.d-a-s.hr, a obavijest o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.             

U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN) poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: https://makarska.hr/ i na mrežnim stranicama Provoditelja natječaja: www.d-a-s.hr.

Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici  - LINK

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 28.04.2022. godine (prema članku 34. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma NN 85/14).

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 23.05.2022. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.makarska@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na www.d-a-s.hr i http://www.makarska.hr do 02.06.2022. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 12.07.2022. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: Javni Natječaj Peškera Makarska – ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 30 dana od dana predaje natječajnih radova

RADNA TIJELA NATJEČAJA

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:
1.    Saša Begović, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača , predsjednik OS
2.    Mirko Buvinić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
3.    Jurij Sadar, u.d.i.a., predstavnik provoditelja  
4.     Krešimir Damjanović, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
5.     Zoran Paunović , gradonačelnik

Zamjenik člana OS-a:
1.    Antonia Radić Brkan, zamjenica gradonačelnika

Stručni savjetnik:
1.    Marta Sumić , dipl. ing. krajobrazne arhitekture


Tehnička komisija:
1.     Petra Jerković, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja
2.     Nina Kovačević, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja  

Tajnica natječaja:
Maša Medoš, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 312.500,00 kuna neto odnosno cca 437.617,42 kn bruto (bez PDV-a).*
Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada         Broj nagrada         Neto iznos          *Bruto iznos
1. nagrada            1                125.000,00 kn        175.046,97kn
2. nagrada            1                  78.125,00 kn        109.404,35 kn
3. nagrada            1                  46.875,00 kn          65.642,61 kn
4. nagrada            1                  37.500,00 kn          52.514,09 kn
5. nagrada            1                  25.000,00 kn          35.009,39 kn
        
*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
    a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
    b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
    c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
    d/ Koji nisu u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:
•    funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora u obuhvatu;
•    postizanje skladnog odnosa građevina koje se zadržavaju i moguće nove gradnje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
•    kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju
•    kvaliteta hortikulturnog rješenja
•    usklađenost sa smjernicama Programa
•    poboljšanje i kvalitetna rješenja priključenja građevina i predjela u obuhvatu na prometnu i drugu komunalnu infrastrukturu
•    primjena principa održivosti (okolišne, socijalne i ekonomske) i reverzibilnosti kod intervencija u zaštićenim građevinama i predmetnom urbanom predjelu.

Omjer vrednovanja anketnog i dijela za realizaciju unutar svakog rada je:
80% (dio za realizaciju) : 20% (anketni dio).

Natječaj se provodi u skladu s Dijelom III. Glavom IV. ,Poglavljem 2, člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN, ostalim odredbama ZJN, koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: „Pravilnik“) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN.  

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN.  

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 2.526.724,62 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:
- nagradni fond u iznosu od 312.500,00 kuna neto, odnosno 437.617,42 kuna bruto bez PDV-a,
- naknada radnim tijelima u iznosu od 91.406,25 kuna neto, odnosno 136.107,20 kuna bruto bez PDV-a,
- projektno-tehnička dokumentacija za fazu Prostor urbanog parka u maksimalnom iznosu do 560.000,00 kuna neto bez PDV-a, projektno-tehnička dokumentacija za fazu Izgradnja trgovačko-ugostiteljskih i javnih sadržaja i objekata u maksimalnom iznosu do 443.000,00 kuna neto bez PDV-a, te projektno-tehnička dokumentacija za fazu Izgradnja Garaža (3 etaže) sa parkinzima za bicikle i motocikle u maksimalnom iznosu do 950.000,00 kuna neto bez PDV-a,

 za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije obuhvaća faznu izradu (3 faze) cjelovitih projektata (Prostor urbanog parka,  Izgradnja trgovačko-ugostiteljskih i javnih sadržaja i objekata te Izgradnja Garaža (3 etaže) sa parkinzima za bicikle i motocikle) potrebnih za uređenje prostora Peškere i izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost po fazama iznosi: za uređenje prostora urbanog parka 28.900.000,00 kn (bez PDV-a), za izgradnju trgovačko-ugostiteljskih i javnih sadržaja i objekata 22.146.000,00 kn (bez PDV-a), te za izgradnju garaža sa parkinzima za bicikle i motocikle 47.520.000,00 kn (bez PDV-a).

 

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.