X

Članstvo

Za prijem u Društvo kandidati za redovite, pridružene, potporne i pripravne članove dužni su podnijeti pismenu prijavnicu.

Redovitim članom Društva mogu postati arhitekti, urbanisti i inženjeri krajobrazne arhitekture (dipl.ing.arh., mag.ing.arh., ing.arh., bacc.ing.arh., ak. arh., mag.ing.prosp.arch., univ.bacc.ing.prosp.arch. itd.) koji rade i borave u Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao i drugi arhitekti, urbanisti i inženjeri krajobrazbe arhitekture po odobrenju Predsjedništva Društva.

Pridruženim članom Društva mogu postati stručnjaci koji nisu arhitekti po struci, a bave sa teorijom i kritikom arhitekture i urbanizma.

Počasnim i zaslužnim članom mogu postati istaknuti pojedinci na prijedlog članova Društva ili Predsjedništva Društva.

Potpornim članom mogu postati pojedinci koji materijalnim sredstvima ili na neki drugi način podupiru rad Društva.

Pripravnim članom Društva mogu postati studenti arhitekture

Za prijem u Društvo kandidati za redovite, pridružene, potporne i pripravne članove dužni su podnijeti pismenu prijavnicu.