X

Natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dječjeg vrtića Pujanke u Splitu

GRAD SPLIT raspisuje, a DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS) organizira i provodi NATJEČAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja DJEČJEG VRTIĆA PUJANKE U SPLITU

 

21.12.

Pisani odgovori na dostavljena pitanja su na LINKU.

Tablica u .xls formatu i dodatni prilozi su na sljedećoj poveznici  - LINK.
 

Ranije:

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja MV-486/2021-PP

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 113-21/ST-UA/NJN

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je GRAD SPLIT, Obala Kneza Branimira 17, 21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: +(385) 021/310-309; e-mail: ivica.puljak@split.hr, ruzica.batinicsantro@split.hr, internetska adresa: www.split.hr, odgovorna osoba: Ivica Puljak, gradonačelnik, osoba za kontakt: Ružica Batinić Santro - 021/310-309

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Društvo arhitekata Splita (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, koje zastupa predsjednica, Daša Gazde, dipl.ing.arh. OIB: 88950229770, e-mail: info@d-a-s.hr, odgovorna osoba: Daša Gazde, dipl.ing.arh.

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA: Nikša Bilić dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A4094,  A.B.Šimića 48, Split; tel: 092 292 0792, e-mail: niksa.bilic@gmail.com

VRSTA NATJEČAJA - Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dječjeg vrtića Pujanke u Splitu.

PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dječjeg vrtića Pujanke u Splitu.

 

SVRHA I CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA

Opći ciljevi natječaja su:

- Dobiti suvremeno rješenje koje će biti ekonomično i održivo u izvedbi i održavanju.

- Izgradnja i uređenje dječjeg vrtića koja će proizaći iz analize prostornih mogućnosti i prostornih ograničenja predviđene lokacije te tu istu lokaciju unaprijediti i uklopiti se u širi urbani kontekst uz respektiranje postojećeg prirodnog i krajobraznog ambijenta.

- Natječajnim rješenjem omogućiti održivu komunikaciju unutar šireg obuhvata

Specifični cilj natječaja je odabir kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog arhitektonskog

rješenja, koje će biti podloga za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole dječjeg vrtića Pujanke.

Dijalog pedagoškog i arhitektonskog jezika uključuje razmišljanja o odgoju i obrazovanju, a prije svega o zadovoljavanju potreba i prava predškolskog djeteta. Cilj je takvog prostora za djecu učvrstiti njihov identitet, autonomiju i sigurnost kako bi nesmetano mogla raditi i komunicirati s ostalima ostavljajući mogućnost ostvarenja privatnosti i osobnosti, vlastitih potreba i interesa.

Polazeći od pretpostavke da je vrtić zapravo živi organizam koji se mijenja, transformira, raste i razvija u skladu s potrebama i interesima djece i odraslih, potrebno je osmisliti prostor koji stvara prilike i potiče na kretanje, neovisnost i interakciju djece i razvoj njihovih različitih inteligencija, istraživanje i konstruiranje znanja.

Tako je cijeli prostor u funkciji djeteta, njihovog osobnog rasta i razvoja, tzv. treći odgojitelj.

U tom smislu i arhitektura vrtića mora jačati komunikaciju i sama komunicirati, mora biti kreacija ugodnog ozračja i empatičnog okruženja koje može biti istraženo svim osjetilima i inspirirati daljnje učenje, ugodno, provokativno i zabavno. Estetska dimenzija postaje pedagoška kvaliteta prostora vrtića.

Njegov položaj u naselju, uz Ulicu Ive Tijardovića koja povezuje prostor naselja sa školskim i predškolskim sadržajima, omogućuje jednostavan pristup sa sjevera i zapada.

S jedne strane uvođenje neophodnog društvenog sadržaja i novog volumena u vrijedan konsolidirani prostor, a s druge stambeni karakter nove urbanističko-arhitektonske cjeline moraju uspostaviti skladan odnos prema zatečenoj urbanoj kompoziciji te postići očekivanu oblikovnu i pedagošku kvalitetu kao doprinos stupnju urbaniteta koji se od naselja očekuje i koji je bitan za identitet naselja.

Kroz izradu natječajnog zadatka potrebno je ispitati arhitektonske i građevinske alate koji će omogućiti učinkovitost resursa i dati odgovor na klimatske izazove kao i doprinijeti ispunjenju ciljeva koje RH mora ispuniti strateškim dokumentima na razini RH i EU. 

Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o javnim uslugama na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s autorom prvonagrađenog rada.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza HKA (NN 85/2014), a temeljem parametara utvrđenih Generalnim urbanističkim planom Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, br. 01/06, 15/07, 03/08, 03/12, 32/13 , 52/13, 41/14, 55/14 - pročišćeni tekst).

PRAVO SUDJELOVANJA  

Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao natjecatelji sudjelovati u natječaju.

Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u ''Slobodnoj Dalmaciji“ i na www.d-a-s.hr, a obavijest o raspisu i rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.

U skladu s odredbama članaka 328. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, u daljnjem tekstu: ZJN) poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u

Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/), na mrežnim stranicama provoditelja tj. Društva arhitekata Splita (DAS) (www.d-a-s.hr) i raspisivača GRADA SPLITA (http://www.split.hr).

Natječajna dokumentacija nalazi se na sljedećoj poveznici  - LINK.

ROKOVI NATJEČAJA

Početak natječaja je 25.11.2021. godine (prema članku 34. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma NN 85/14).

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 14.12.2021. godine.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu natjecaj.vrtici.split@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na www.d-a-s.hr i http://www.split.hr do 21.12.2021. godine.

Rok predaje natječajnih radova je 25.01.2022. godine do 16:00 h, u Društvu arhitekata Split (DAS), Starčevićeva 24c, Split, (s naznakom: Javni Natječaj Pujanke – ne otvaraj!), bez obzira na način dostave.

Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od 30 dana od dana predaje natječajnih radova

 

RADNA TIJELA NATJEČAJA

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Članovi OS-a:

1.            Maja Furlan Zimmermann dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja, predsjednica OS 

2.            Breda Bizjak, dipl.ing.arh. predstavnica provoditelja 

3.            Marin Mikelić, dipl.ing.arh. predstavnik provoditelja 

4.            Dražen Pejković, dipl.ing.arh.  predstavnik raspisivača

5.            Višnja Mikulić, predstavnica raspisivača

Zamjenik člana OS-a:

1. Luka Bekavac, mag.ing.arch

Tehnička komisija:

1. Nikša Bilić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja 

2. Iva Pavlović, dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja 

Tajnica natječaja:

Tea Truta dipl.ing.arh., predstavnica provoditelja

 

NAGRADE

Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 124.800,00 kuna neto odnosno cca 174.800,00 kn bruto (bez PDV-a).*

Radovima koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima određenim ovom dokumentacijom za nadmetanje Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako dalje slijedi:

Nagrada                     Broj nagrada                     Neto iznos                         *Bruto iznos

1. nagrada                             1                             49.920,00 kn                      69.906,76 kn

2. nagrada                             1                             37.440,00 kn                      52.430,07 kn

3. nagrada                             1                             24.960,00 kn                      34.953,38 kn

4. nagrada                             1                             12.480,00 kn                      17.476,69 kn

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze, ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

KRITERIJI ZA ANALIZU I OCJENU NATJEČAJNIH RADOVA

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:

                a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,

                b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,

                c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,

                d/ Koji nisu u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja

Zadatak je da natjecatelji predlože optimalno arhitektonsko-urbanističko rješenje u pogledu funkcionalnosti, izgrađenosti, visine i oblikovanja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati ovim redoslijedom:

- zadovoljenje prostornog programa;

- funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;

- prepoznatljivost arhitektonskog koncepta te estetske i oblikovne kvalitete rješenja;

- ekonomičnost, izvodljivost i energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju.

- kvaliteta krajobraznog rješenja okoliša dječjeg vrtića.

 

Natječaj se provodi u skladu s Poglavljem 2,  člancima 327., 328., 329., 330 i 331. ZJN 2016, ostalim odredbama ZJN 2016,  koje se primjenjuju na projektni natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.              

Projektni natječaj se provodi kao postupak koji može prethoditi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama za izradu projektno-tehničke dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem (za potrebe javne nabave usluga) sukladno članku 327. stavku 1. ZJN 2016.              

Procijenjena vrijednost nabave – projektni natječaj i kasniji pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave, sastoji se od nagradnog fonda, isplata naknada radnim tijelima i izrade projektno - tehničke dokumentacije, i iznosi ukupno 983.303,87 kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

- nagradni fond u iznosu od 124.800,00 kuna neto, odnosno 174.766,89 kuna bruto bez PDV-a,

- naknada radnim tijelima u iznosu od 39.312,00 kuna neto, odnosno 58.536,98 kuna bruto bez PDV-a,

- projektno-tehnička dokumentacija u maksimalnom iznosu do 750.000,00 kuna neto bez PDV-a za što će Raspisivač sklopiti ugovor nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN 2016, s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja zadovolji uvjete sukladno ZJN 2016 pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN 2016 i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra ponuditeljem.

Usluga izrade projektno - tehničke dokumentacije (idejnog, glavnog, izvedbenog projekta) obuhvaća izradu cjelovitog projekta potrebnog za izgradnju objekata sukladno pozitivnim propisima.

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije za izgradnju, opremanje i vanjsko uređenje iznosi 25.000.000,00 kuna (bez PDV-a).

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.