X

Natječaj za izradu rješenja za područje Žnjanskog platoa, Trsteničke uvale i Duilova

GRAD SPLIT
raspisuje i provodi

javni, opći, za realizaciju i anketni, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti, anonimni

PROJEKTNI N A T J E Č A J


za izradu stručnih rješenja za područje Žnjanskog platoa, te za kontaktne zone Trstenička uvala i Duilovo u Splitu.

RASPISIVAČ I PROVODITELJ natječaja je GRAD SPLIT, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: 021/310-023, 021/310-309, e-mail: katarinanatasa.mercep@split, ruzica.batinicsantro@split.hr, internetska adresa: www.split.hr, odgovorna osoba: gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

VRSTA NATJEČAJA: Javni, opći, za realizaciju i anketni, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti, anonimni

PREDMET NATJEČAJA je arhitektonsko-urbanistički, u dijelu za realizaciju za izradu stručnih rješenja za izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac za područje Žnjanskog platoa, a u anketnom dijelu za daljnji razvoj Žnjanskog platoa te kontaktne zone Trstenička uvala i Duilovo u Splitu.

CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA je odabir najboljeg stručnog rješenja za izradu izmjena i dopuna detaljnog plana, a temelji se na Zaključku Gradskog vijeća Grada Splita u povodu rasprave Prijedloga odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac(Kl: 350-02/17-03/02,URBROJ: 2181/01-09-02/01-17-3, 28.ožujka 2017.).

Pristupit će se izradi arhitektonsko urbanističkog natječaja radi donošenja Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac.

Temelj za izradu natječajnog programa iz točke 1. ovog Zaključka bit će Programska osnova za izmjenu i dopunu Detaljnog plana uređenja priobalnog područja Trstenik-Radoševac koju je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u ožujku 2017. godine, zatim Zakon i Podzakonski akti, te važeća prostorno planska dokumentacija.

Prostorni obuhvat za izradu stručnih rješenja - koja su predmet natječaja:
- uži obuhvat je prostor “Žnjanskog platoa” površine 9,6 ha, za koji je GUP-om određena R2 i R3 namjena, razgraničene dužobalnom šetnicom,
- širi obuhvat čine kontaktne zone: na istoku područje Duilova te na zapadu područje Trsteničke uvale za koje je GUP-om Splita određena namjena T1, te propisana obveza izrade UPU-a.

Najbolje stručno rješenje unutar obuhvata Žnjanskog platoa u dijelu natječaja za realizaciju bit će podloga za pokretanje procedure izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja Trstenik -Radoševac, a autori provonagrađenog rješenja unutar obuhvata za Žnjanski plato stječu pravo izrade planske dokumentacije (izmjena i dopuna važećeg DPU-a) što ne uključuje izradu projektne dokumentacije.

Prijedlozi rješenja daljnjeg razvoja Žnjanskog platoa, te kontaktnih zona Trstenička uvala i Duilovo (anketni dio) temeljem preporuka Ocjenjivačkog suda bit će analitička podloga za buduću detaljniju analizu navedenih područja, i ovisno o preporukama Ocjenjivačkog suda, moguća podloga za buduće izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a Splita.

PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt i/ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali se oni ne smatraju autorima natječajnog rada. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

ROKOVI NATJEČAJA
Početak Natječaja je 27. studenog 2017.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 8. prosinca 2017. (petak), putem e-maila na adresu: katarinanatasa.mercep@split.hr, ruzica.batinicsantro@split.hr putem faxa na broj 021/310 258 ili kroz Elektronički oglasnik javne nabave.
Pisani odgovori bit će dostavljeni svim natjecateljima najkasnije do 19. prosinca 2017. kroz Elektronički oglasnik javne nabave na način da se ne navode podaci o gospodarskom subjektu koji je postavio pitanje.
Rok predaje natječajnih radova je 05. veljače 2018. (ponedjeljak), do 15:00 sati na protokol Grada Splita, adresa:Obala kneza Branimira 17, 21.000 Split bez obzira na način dostave.

OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud od pet (5) članova:

Članovi OS-a:
1. Vjekoslav Ivanišević, ovlašteni arhitekt, predsjednik,
2. Andro Krstulović Opara, gradonačelnik,
3. Gojko Berlengi, dipl.ing.arh.
4. Dragan Žuvela, ovlašteni arhitekt,
5. Mario Šerić, dipl.oec.

Zamjenik člana OS
Dujam Ivanišević, ovlašteni arhitekt

Stručni savjetnici: .
Iskra Macura, dipl.iur (usklađenost urbanističkog rješenja s prostorno razvojnim potencijalom lokacije)
Dražen Pejković, dipl.ing.arh (realizacija prostornog programa, urbanističko arhitektonska kvaliteta i funkcionalnost rješenja, te racionalnost i ekonomičnost izvedbe)

Tehnička komisija:
Maja Aljinović, dipl.ing.arh.
Branka Mimica, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:
Ružica Batinić-Santro, dipl.ing.arh.

NAGRADE
Određuje se nagradni fond u ukupnom iznosu od 570.000,00 kuna neto.

Nagrada Neto iznos

I. nagrada 228.000,00 Kn
II. nagrada 142.500,00 kn
III. nagrada 85.000,00 kn
IV. nagrada 68.400,00 kn
V. nagrada 45.600,00 kn

Ocjenjivački sud dodijelit će nagrade prema konačnom rangu radova.

Raspisivač/Provoditelj Natječaja stavlja natječajni elaborat svim natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN), te na mrežnim stranicama Grada Splita: www.split.hr. Natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje

IZVOR:
www.split.hr
pogledaj.to