X

Osvrt DAS-a na Izmjene i dopune PPUG i GUP-a Splita

Društvo arhitekata Splita, analizom Izmjena i dopuna PPUG i GUP-a, došlo je do definitivnog zaključka da su izmjene, posebno ovakve vrste, krivi smjer definiranja budućnosti prostora grada te da bi se trebalo pristupiti izradi novih planova, temeljenih na stručnoj društvenoj, prostornoj i ekonomskoj viziji budućnosti.

04.10.2016

Postojeći PPUG i GUP izrađeni su prije 10 godina, svojim konceptom i procedurama su pretpostavljali viziju razvoja prostora grada do 2015. godine, kroz navedeno razdoblje su doživjeli niz izmjena i dopuna, te su njihova forma i sadržaj neadekvatni u interakciji s današnjim utjecajima i mogućnostima.

Počevši od čiste tehničke razrade izmjena, vidljiv je manjak vremena, koncentracije i(li) vizije što se u Izmjenama detektira kroz nedorečenosti i kontradiktornosti u tekstualnom i grafičkom dijelu, gdje odredbe nerijetko negiraju same sebe (ili su kontradiktorne), a u nekolicini slučajeva se događaju situacije gdje tekstualni i grafički dijelovi nisu usklađeni.

Društvo arhitekata Splita u prvom redu je zabrinuto zbog daljnjeg uzurpiranja ionako oskudnih javnih površina, čime se nastavlja negativan trend oduzimanja grada građanima, što DAS definira kao gorući prostorni i društveni problem.

U smislu vizije prostora te interdisciplinarnosti u pristupanju Izmjenama, razvidno je da se radi o apliciranju privatnih želja vlasnika i(li) budućih investitora, gdje se to uglavnom temelji na smanjivanju zelenih i rekreacijskih zona te dopuštanju gradnje i povećanju koeficijenata izgrađenosti i iskorištenosti budućih građevina na već kapacitiranim građevnim površinama. Nismo „a priori” protiv povećanja kapaciteta izgrađenosti, ali to mora biti posljedica argumentiranih i pomnih analiza svake pojedinačne lokacije, za što u predmetnim Izmjenama nismo uvjereni da je doista slučaj.

Nadalje, kroz mnoge izmjenjene odredbe, čak i nekih strateških točaka (npr. Gradski projekt Poljud i gradska luka), uočen je nedostatak informacija i urbanističkih parametara, što smanjuje jasnoću i preciznost stručnog izražavanja unutar prostornih planova. Čak se u domeni propisanih procedura (posebno s prometnog aspekta) događaju krajnje nedorečenosti i izostanak jasne svrhe istih.

Ono što dodatno zabrinjava je da su najbitniji strateški projekti, važni za razvoj grada (primjerice Istočna obala), ostali ili zanemareni ili degradirani smanjenim obuhvatima pod utjecajem privatnih interesa i izostankom cijelokupne stručne analize. Kvalitetno sagledavanje strateških projekata trebalo je prethoditi i biti temelj vizije grada te izrade prostorno-planske dokumentacije.

Zbog takvog pristupa i očite prioritetnosti točkastim izmjenama u korist privatnih interesa, izostala je sveobuhvatna analiza i definiranje konstruktivne budućnosti i razvoja grada, što se prvenstveno vidi kroz nepromijenjene monofunkcionalne zone koje su “van vremena” (npr. zona T1 Duilovo, industrijske zone na sjevernom ulazu u grad itd.).

U odnosu na sve rečeno, Društvo arhitekata Splita mišljenja je da ove Izmjene PPUG i GUP-a Splita negiraju održivi razvoj grada i javni interes njegovih građana te u ovakvoj formi i na ovakav način nisu stručno prihvatljive te kao takve stvaraju završni argument za izradu nove prostorno-planske dokumentacije, poglavito GUP-a Splita.

Predsjedništvo DAS-a

Preuzmi: