X

Rezultati natječaja za izradu idejnog urbanističkog rješenja zone „Korešnica”

Za javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, I stupnja složenosti

P R O J E K T N I   N A T J E Č A J

za izradu idejnog urbanističkog rješenja

ZONE „KOREŠNICA”

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: MV - 74/2020- PP
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 90-20/ST-IU/NJN

 

RASPISIVAČ natječaja GRAD SPLIT, Obala kneza Branimira 17, 21 000 Split, OIB: 78755598868, telefon: 021/310-023, 021/310-309, e-mail: andro.krstulovicopara@split.hr, internetska adresa: www.split.hr , odgovorna osoba: gradonačelnik Andro Krstulović Opara

i

PROVODITELJ natječaja DRUŠTVO ARHITEKATA SPLITA (DAS), Starčevićeva 24c, 21000 Split, OIB 88950229770, kojg zastupa Predsjednik, Dragan Žuvela, dipl.ing.arh., tel. +(385) 99 6311 623, e-mail: info@d-a-s.hr, web stranica: http://d-a-s.hr.

OBJAVLJUJU REZULTATE NATJEČAJA

Na natječaj koji je trajao od 21.02.2020. do 15.06.2020. pristiglo je trideset (30) radova, od kojih je dvadeset devet (29) ostvarilo pravo sudjelovanja u postupku ocjenjivanja (čl.17, st.2. Pravilnika). Nakon odluke Ocjenjivačkog suda, pri otvaranju omotnica, još je 6 radova naknadno eliminirano zbog kršenja Uvjeta natječaja (točke 1.8 Uvjeta).
Ocjenjivački sud u sastavu: dr.sc.Tihomir Jukić, dipl.ing.arh., predsjednik ocjenjivačkog suda, predstavnik provoditelja Lea Pelivan,dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, mr.sc. Gojko Berlengi dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača, Ana Sapunar mag.ing.arch., predstavnik raspisivača i Božo Zadro (zamjenik člana ocjenjivačkog suda, predstavnik raspisivača) s 4 glasa za i 1 protiv, na sjednici održanoj 23. lipnja 2020., donio sljedeće odluke:

1.    NAGRADA u neto iznosu od  176.000,00  kn dodjeljuje se radu pod šifrom „19″

AUTORI:               
Njiric+  arhitekti
prof. Hrvoje Njirić, dipl.ing.arh.
Iskra Filipović, dipl.ing.arh.
Marko Gusić, mag.ing.arh.
Irma Šmuc, mag.ing.arh.

SURADNICI:    
Prometno rješenje:
APZ HIDRIA d.o.o.
Damir Keglević, dipl.ing.građ.
Danijel Zdolc, dipl.ing.prom.
Tomislav Piškur, građ.teh.
Energetika (CFD):
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet Zagreb
dr.sc. Damjan Bujak, dipl.ing.građ.

LIST 1; LIST 2; LIST 3;LIST 4; LIST 5; LIST 6

2.    NAGRADA u neto iznosu od  110.000,00  kn dodjeljuje se radu pod šifrom „21″

AUTORI:               
AG PLANUM d.o.o.
Marko Cvjetko, dipl.ing.arh.
Miron Hržina, dipl.ing.arh.
Ivica Keršić, mag.ing.arch.
Ian Kruezi, mag.ing.arch.
Elena Tikvić, mag.ing.arch.

LIST 1; LIST 2; LIST 3; LIST 4; LIST 5; LIST 6

3.    NAGRADA u neto iznosu od  66.000,00  kn dodjeljuje se radu pod šifrom „23″

AUTORI:               
PORTICUS d.o.o. za projektiranje, Split

SURADNICI:    
Radna grupa arhitekata: Damir Rako dia, Nikola Mihaljević dia, Sandro Žuljević dia, Petra Klarić dia, Emili Dragičević dia
Vizualizacije:
Ivo Kraljević, Marjan Katić
Izrada makete:
Katarina Lovrić i Filip Lelas – stud.arh.
Konzultanti:
Boris Viđak dig (promet i infrastruktura), dr Ranko Goić (obnovljivi izvori energije), Tatjana Sršen d.i.agr. (krajobraz i agrokulture)

LIST 1; LIST 2; LIST 3; LIST 4; LIST 5; LIST 6

4.    NAGRADA u neto iznosu od  52.800,00  kn dodjeljuje se radu pod šifrom „30″

AUTORI:               
Nikolina Gradečki
Luka Krstulović
Ira Habijanec

SURADNICI:    
Vilma Stopfer, mag.ing.kraj.arch
Nikola Adrović, mag.ing.aedif.

LIST 1; LIST 2; LIST 3; LIST 4; LIST 5; LIST 6

5.    NAGRADA u neto iznosu od  41.600,00 kn dodjeljuje se radu pod šifrom „10″

AUTORI:               
Neno Kezić
Emil Šverko

SURADNICI:    
Pjero Peša (autorska suradnja)
Jure Bešlić (autorska suradnja)
Luka Ćakić
Dora Stupalo

LIST 1; LIST 2; LIST 3; LIST 4; LIST 5; LIST 6

 

NATJEČAJNE RADOVE POGLEDAJTE OVDJE

 

IZRAĐIVAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je Urbos d.o.o., Karamanova 11, 21 000 Split, Mail: urbos@urbos.hr, Tel.: +385 21 399 870

Za ocjenu radova imenovan je bio Ocjenjivački sud u sastavu od pet (5) članova:

Predsjednik:       

1. dr.sc.Tihomir Jukić, dipl.ing.arh. predstavnik Provoditelja

Članovi:              

2. Lea Pelivan,dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja

3. Tomislav Vreš, dipl.ing.arh., predstavnik Provoditelja

4. mr.sc. Gojko Berlengi dipl.ing.arh., predstavnik Raspisivača

5. Ana Sapunar mag.ing.arch.,predstavnik Raspisivača

Zamjenik člana OS-a:

1. Božo Zadro, predstavnik Raspisivača

Stručni savjetnici:

  1. Dražen Pejković, dipl.ing.arh.
  2. Luka Oršulić

Tehnička komisija:

1. Jana Novaković dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja 

2. Luka Mužinić dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja 

Tajnik natječaja:

Dragan Žuvela, dipl.ing.arh

Cilj natječaja je bio dobivanje najboljeg idejnog urbanističkog rješenja cijelog obuhvata. Najbolje stručno rješenje obuhvata bit će podloga za pokretanje procedure izrade UPU-a predmetnog područja, a autor(i) prvonagrađenog rješenja stječu pravo izrade planske dokumentacije (izrade UPU-a).

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud je posebno valorizirao:

  • kreiranje rješenja s visokom kvalitetom života za buduće stanovnike;
  • zadovoljenje prostornog programa;
  • kvalitetno prostorno oblikovno rješenje u odnosu na širi i uži urbani kontekst;
  • funkcionalnost i fleksibilnost korištenja prostora;
  • kreativnost i arhitektonski doprinos oblikovanju javnih prostora;
  • ekonomičnost i izvodljivost
  • energetsku učinkovitost u izgradnji i održavanju te klimatsku otpornost
  • broj stambenih jedinica uz zadržavanje kriterija kvalitete života

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, prije utvrđivanja kriterija ocjenjivanja, odnosno prije objave natječaja, članovi ocjenjivačkog suda su izvršili provjeru ciljeva razvoja područja natječajnog obuhvata; prostornog programa i funkcionalnih zahtjeva; kvalitativnih zahtjeva, oblikovnih i prostornih kvaliteta; investicijskih i kasnijih troškova, investicijski okvir; ekonomičnosti (na temelju orijentacijskih, poznatih i planiranih podataka, npr. odnosa bruto i neto površina); ekoloških zahtjeva i neškodljivosti po okolinu; faza gradnje; mogućnosti ekspanzije zone te energetske učinkovitosti i uštede energije za projektirane objekte.

Natječaj je proveden prema Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (NN 85/14) čijih su se odredbi svi sudionici natječaja bili dužni pridržavati.

Za Ocjenjivački sud:

Dragan Žuvela, dipl.ing.arh. tajnik natječaja